16.11.2018 / Wiadomości

Podpisano umowę o współpracy międzynarodowej z Izbą Adwokacką w Paryżu

Une convention de coopération avec le Barreau de Paris / Ordre des avocats de Paris a été signée. 11 i 12 listopada br. w Paryżu odbyła się uroczysta wizyta przedstawicieli Izby Adwokackiej w Warszawie w Izby Adwokackiej w Paryżu. Stronę polską podczas spotkania reprezentowali Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikolaj Pietrzak oraz adw. Dominika Stępińska-Duch, pełnomocnik Dziekana ORA w Warszawie ds. współpracy z Adwokaturą Paryską.

Les 11 et 12 novembre 2018, à Paris, a eu lieu une visite officielle des représentants du Barreau de Varsovie au Barreau de Paris. Lors de cet entretien, la partie polonaise a été représentée par Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Varsovie, Maître Mikołaj Pietrzak et Maître Dominika Stępińska-Duch, représentante du Bâtonnier de Varsovie en charge de la coopération avec le Barreau de Paris.

Dzięki staraniu i osobistemu zaangażowaniu Pani Mecenas oraz Wicedziekana Izby Adwokackiej w Paryżu Basil Adler, doszło podczas wizyty do podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Izbą Adwokacką w Warszawie oraz Izbą Adwokacką w Paryżu. Izba Adwokacka w Paryżu jest jedną z najbardziej wpływowych i znaczących izb adwokackich na świecie. Uroczyste podpisanie umowy nastąpiło w Palais de Justice (Pałacu Sprawiedliwości), który od początku istnienia stanowi siedzibę najważniejszych organów wymiaru sprawiedliwości we Francji.

Grâce aux efforts et l’implication personnelle de Maître Dominika Stępińska-Duch ainsi que de Maître Basil Adler, Vice-Bâtonnier du Barreau de Paris, la convention de partenariat a été signée entre les Barreaux de Varsovie et de Paris, ce dernier étant l’un des barreaux le plus influent et important dans le monde. La signature solennelle de la convention a eu lieu au Palais de Justice, abritant dès sa création les plus importants organes de la justice française.

Podpisanie umowy oraz wizyta miały tym bardziej uroczysty charakter, iż zbiegły się z obchodami tzw. Armistice w Paryżu oraz 100-leciem obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości. Armistice jest obchodzony co roku 11 listopada, aby wspominać rozejm podpisany między aliantami z I wojny światowej i Niemcami w Compiègne we Francji. Data jest świętem narodowym we Francji i została uznana za święto wielu narodów alianckich. W uroczystych obchodach wzięli udział przedstawiciele paryskiej Palestry oraz środowisk sędziowskich Paryża.

La signature de la convention ainsi que la visite ont revêtu un caractère d’autant plus solennel qu’elles ont coïncidé avec les festivités de la commémoration de l’Armistice à Paris et le centenaire de l’indépendance polonaise. L’Armistice est fêté chaque année le 11 novembre pour commémorer la fin des combats entre les Alliés de la Première Guerre mondiale et les Allemands, à Compiègne, en France. Cette date est une fête nationale en France qui a été également reconnue comme telle par beaucoup de nations alliées. Aux festivités ont pris part les représentants du Barreau et des milieux judiciaires de Paris.

Zbieg tych dwóch ważnych historycznie i bardzo istotnych dla Europy wydarzeń znalazł wyraz w wystąpieniu Dziekan ORA w Warszawie na uroczystych obchodach. Dziekan nawiązał do wspólnego świętowania tych ważnych dla Polski i Francji dni. Podkreślił także, iż dzięki temu, podsianie umowy ma wyjątkowy i nieprzypadkowy kontekst, nadający jej szczególne znaczenie.

Cette double circonstance historique, revêtant une importance toute particulière pour l’Europe, a fait l’objet du discours prononcé par Monsieur le Bâtonnier de Varsovie lors des festivités. Monsieur le Bâtonnier y a fait notamment référence à la commémoration commune de ces journées tellement importantes pour la Pologne et la France. Il a également souligné que, grâce à ces circonstances, la signature de la convention intervenait dans un contexte tout à fait exceptionnel et non aléatoire, lui conférant une grande importance.

Pani Dziekan (Bâtonnier) Izby w Paryżu, Marie-Aymée Peyron, przyjęła z radością i wzruszeniem symboliczny podarunek od polskiej delegacji w postaci plakatu z napisem „Konstytucja” z podpisami członków ORA w Warszawie.

Le Bâtonnier de Paris, Maître Marie-Aymée Peyron a accueilli avec joie et émotion un cadeau symbolique offert par la délégation polonaise sous forme de poster avec inscription « Constitution » assorti des signatures des membres du Barreau de Varsovie.

Podczas wizyty przedmiotem roboczych rozmów była troska o niezależność samorządów prawniczych, znaczenie tajemnicy adwokackiej i niezależności sądownictwa dyscyplinarnego, jako warunków niezbędnych dla demokratycznego państwa prawnego i ochrony praw i wolności w Polsce, Francji i całej Europie.

La réunion de travail tenue lors de la visite portait essentiellement sur le souci de l’indépendance des ordres des professions juridiques, l’importance du secret professionnel des avocats et l’indépendance des juridictions disciplinaires en tant que conditions nécessaires à l’état de droit et démocratie ainsi qu’à la protection des droits et libertés en Pologne et en Europe.

Dziekan ORA w Warszawie pragnie szczególnie serdecznie podziękować adw. Dominice Stępińskiej-Duch – pełnomocnikowi Dziekana ds. współpracy z Adwokatura Paryską. To właśnie staraniem Pani Mecenas i wieloletnim budowaniem relacji z Izbą Paryską tegoroczna wizyta zaowocowała zawarciem tak ważnej dla naszej Izby umowy.

Le Bâtonnier de Varsovie tient à remercier vivement Maître Dominika Stępińska-Duch, représentante du Bâtonnier en charge de la coopération avec le Barreau de Paris. C’est notamment grâce à son engagement et ses efforts en faveur de l’établissement des relations de longue durée avec le Barreau de Paris que la visite de cette année s’est soldée par la signature de la convention de si grande importance.

Umowa ma na celu ułatwienie wzajemnej komunikacji oraz współpracy, a także wymianę doświadczeń pomiędzy adwokatowi warszawskimi i paryskimi. Owocem umowy będą planowane wspólne konferencje, seminaria, kolejne staże i inne wydarzenia podejmowane we współpracy z Izbą Paryską.

La convention a pour objectifs de faciliter la communication réciproque et la coopération ainsi que de favoriser l’échange des expériences entre les avocats varsoviens et parisiens. La convention permettra d’organiser les conférences communes, séminaires, stages et d’autres évènements préparés en coopération avec le Barreau de Paris.