28.09.2020 / Wiadomości

Video-rozmowa Dziekana ORA w Warszawie z Prezesem Słowackiej Izby Adwokackiej

8 września br. Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak odbył video-rozmowę z Prezesem Słowackiej Izby Adwokackiej. Przypomnijmy, iż regularne kontakty ze słowacką adwokaturą są efektem podpisanej w listopadzie 2018 roku umowy o wzajemnej współpracy między dwoma samorządami.

Dziekan ORA w Warszawie poinformował naszych słowackich partnerów o wpływie kryzysu związanego z koronawirusem na zawodową działalność polskich prawników. Zamknięcie sądów miało negatywny wpływ na znacząca część środowiska adwokackiego w Polsce. Dziekan ORA w Warszawie poinformował także o opracowanym w czasie pandemii systemie udzielania pomocy finansowej adwokatom naszej izby w ramach Funduszu Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej.

Obaj rozmówcy zgodzili się, że chociaż COVID-19 doprowadził do wzrostu wykorzystania narzędzi wideokonferencyjnych w europejskim wymiarze sprawiedliwości, to wideokonferencje nie mogą naruszać zasad uczciwego procesu. Adw. Mikołaj Pietrzak wskazał, iż w Polsce istnieje obawa, że ustawodawstwo nie zapewnia wystarczającej ochrony przed niewłaściwym użyciem tego instrumentu. Dziekan ORA w Warszawie zwrócił również uwagę, że wiele punktów nowej ustawy specjalnej przyjętej w związku z pandemią są okazją do przemycania przepisów, które w innym przypadku nie weszłyby do ustawodawstwa bez sprzeciwu środowisk prawniczych. Przepisy te obejmują m. in. rozszerzenie uprawnień policji i inne zmiany, które zagrażają dostępowi do wymiaru sprawiedliwości.

Prezes Słowackiej Izby Adwokackiej Tomáš Borec poinformował swojego polskiego kolegę o skutkach kryzysu związanego z koronawirusem dla słowackich prawników oraz o przeprowadzonej przez słowacką izbę ankiecie na ten temat. Badanie wykazało, że 70% prawników odnotowało spadek dochodów, a 75% zmniejszyło obciążenie pracą. Poinformował także o pomocy publicznej dla adwokatów słowackiej izby oraz że tylko około 1/4 ankietowanych zwróciła się o nią. Wielu prawników określiło jej warunki jako skomplikowane i wymagające skomplikowanych formalnych zabiegów.

Kolejnym obszarem problemowym związanym z pandemią, o którym poinformował Dziekan ORA w Warszawie, był problem organizacji Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie. Wydarzenie zostało już przeniesione z maja na październik br. Aktualnie w izbie warszawskiej trwają prace nad rozwiązaniem tego problemu.

Przedmiotem dyskusji w było także zagrożenie niezależności prawników w Polsce i na Słowacji, a szczególnie niebezpieczne tendencje władzy państwowej do ingerowania w działalność samorządową poprzez przenoszenie kontroli nad sądownictwem dyscyplinarnym poza środowisko adwokackie.