Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
11.04.2019 / Wiadomości

Stanowisko ORA w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2019 roku w przedmiocie strajku nauczycieli

Poniżej publikujemy, przyjęte przez aklamację, Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2019 roku w przedmiocie strajku nauczycieli.

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2019 roku w przedmiocie strajku nauczycieli.

Prawo do udziału w strajku jest jednym z podstawowych praw każdego wykonującego pracę. Strajk polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu zbiorowego.

Oczywiste jest, że realizacja prawa do strajku może prowadzić do sytuacji, w której zagrożone są prawa innych osób. W przypadku generalnego strajku nauczycieli zagrożone mogą być w szczególności prawo dziecka do nauki oraz prawo do objęcia go opieką. Obowiązek zapewnienia opieki spoczywa nie tylko na rodzicach, ale również na organach publicznych. Należy podkreślić, że realizacja prawa do strajku nie może prowadzić do zwolnienia organów i organizacji publicznych z obowiązków wobec innych osób, w szczególności w podstawowym zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa i opieki.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy Prawo o Adwokaturze – Adwokatura powołana jest w szczególności do udzielania pomocy prawnej i współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich.

Okręgowa Rada Adwokacka podkreśla, że słuszne prawa wszystkich stron sporu winny być respektowane. Mając na uwadze powyższe Okręgowa Rada Adwokacka uruchomiła akcję pomocy prawnej (w tym pomocy mediacyjnej) strajkującym nauczycielom w zakresie konsekwencji wyciąganych przez pracodawców z powodu udziału w strajku oraz pomocy prawnej dyrektorom placówek objętych protestem, w szczególności w zakresie alternatywnej organizacji pracy placówek w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i umożliwienia im przystąpienia do egzaminów końcowych na poszczególnych szczeblach. Na tym samych zasadach świadczona będzie pomoc prawna uczniom oraz ich prawnym opiekunom w przypadku gdyby ich prawa zostały naruszone.

Porady prawne udzielane są w dniach 10, 11 i 12 kwietnia 2019 roku w godzinach 15-19 w siedzibie ORA (Al. Ujazdowskie 49).