10.09.2020 / Wiadomości

Spotkanie przedstawicieli tzw. Trójkąta Weimarskiego – Adwokatur: Warszawskiej, Paryskiej i Berlińskiej

10 września br. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów adwokackich Berlina, Paryża i Warszawy. Była dziekan Paryskiej Izby Adwokackiej – Marie-Aimee Peyron, Martin Pradel, Christian Brugerolle oraz były prezes Berlińskiej Izby Adwokackiej Ulrich Schellenberg oraz Moeritz Moelle wzięli udział w trzech panelach dyskusyjnych.

Pierwszy panel był spotkaniem z adwokatami Warszawskiej Izby – wzięli w nim udział dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak, zagraniczni goście, RPO dr hab. Adam Bodnar, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego BRPO dr Mirosław Wróblewski oraz adwokaci warszawskiej Izby – adw. Aleksandra Stępniewska, adw. Wojciech Bagiński oraz adw. Kamil Rudol.

W drugim panelu dołączyli przedstawiciele Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA (sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda, sędzia Urszula Żółtak) oraz Stowarzyszenia Sędziów THEMIS (sędzia Dariusz Mazur).

Trzeci panel poświęcony był problemom organizacji pozarządowych. W dyskusji wzięły udział Pani Małgorzata Szuleka (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), Pani Maria Ejchart-Dubois (Prezeska Stowarzyszenia im. Profesora Zbigniewa Hołdy) oraz Pani Agnieszka Dąbrowiecka (Amnesty International).

Przedstawiciele Adwokatur Warszawskiej, Paryskiej i Berlińskiej podpisali także stanowiska dotyczące naruszeń praworządności w Polsce i na Białorusi.

Treść stanowiska dotyczącego Polski:

Dziekan Paryskiej Izby Adwokackiej, Prezes Izby Adwokackiej w Niemczech i Dziekan Warszawskiej Izby Adwokackiej ponownie wyrażają głębokie zaniepokojenie i sprzeciwiają się postępującym naruszeniom zasady demokratycznego państwa prawnego w Polsce. Od 2015 roku obserwujemy trwający kryzys, spowodowany m.in. licznymi reformami systemu sądownictwa. Reformy te naruszają niezależność polskich sądów, poczynając od Trybunału Konstytucyjnego, przez Krajową Radę Sądownictwa, po sądy powszechne i Sąd Najwyższy.

Coraz częściej wszczynane są postępowania dyscyplinarne przeciwko sędziom i prokuratorom stającym w obronie praworządności lub wydającym orzeczenia, które nie spełniają politycznych oczekiwań. Wszystko to stanowi szczególne zagrożenie dla niezawisłości sędziowskiej i niezależności prokuratorów, oraz wywołuje efekt mrożący, co zagraża bezpieczeństwu prawnemu wszystkich obywateli Polski. W kontekście postępującego podważania fundamentalnych zasad systemu sądownictwa i podstawowej zasady podziału władz, z dużym niepokojem obserwujemy również naruszanie podstawowych praw osób LGBT+. W szczególności podważana jest ich wolność zgromadzeń i wolności osobiste.

Politycy partii rządzącej nie tylko ignorują stosowanie otwarcie dyskryminującego i anty-LGBT+ języka, ale wręcz dopuszczają jego stosowanie, także we własnych wypowiedziach. Ponadto wszczęto postępowania karne przeciwko działaczom, którzy demonstrowali na rzecz równości i przeciwko językowi nienawiści. Wzywamy polski rząd do przestrzegania międzynarodowych i europejskich zobowiązań w zakresie praw człowieka, a tym samym do równego traktowania i ochrony praw i wolności wszystkich członków społeczeństwa, w tym tych, którzy protestują przeciwko polityce rządu.

Treść stanowiska dotyczącego Białorusi:

Dziekan Paryskiej Izby Adwokackiej, Prezes Izby Adwokackiej w Niemczech i Dziekan Warszawskiej Izby Adwokackiej wspólnie wyrażają głębokie zaniepokojenie obecną sytuacją na Białorusi.

Jesteśmy zaniepokojeni trwającymi masowymi aresztowaniami i przemocą fizyczną wobec protestujących, którzy nie akceptują wyniku wyborów prezydenckich, jakie miały miejsce 9 sierpnia 2020 roku. W szczególności potępiamy trwające naruszanie podstawowych praw narodu białoruskiego oraz represje wobec białoruskich prawników ze strony rządu. Zgodnie z bieżącymi doniesieniami, prawo dostępu do adwokata osób aresztowanych jest utrudnione, a prawnicy są zastraszani i sami są zatrzymywani. Podważa to podstawową zasadę dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Wzywamy władze Białorusi do poszanowania podstawowego prawa człowieka dostępu do wymiaru sprawiedliwości, oraz do nawiązania dialogu ze społeczeństwem obywatelskim i opozycją w celu pokojowego rozwiązania obecnego kryzysu. Popieramy wszystkich białoruskich prawników działających na rzecz ochrony praw i wolności protestujących, i obywateli Białorusi.

10.09.2020_Statement Weimar Triangle – Poland

10.09.2020_Statement Weimar Triangle – Belarus