29.10.2018 / Wiadomości

Podsumowanie konferencji: „JAWNOŚĆ ŻYCIA PUBLICZNEGO”.

Sekcja Prawa Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego przy ORA w Warszawie objęła patronat nad Konferencją JAWNOŚĆ ŻYCIA PUBLICZNEGO”.

Konferencja odbyła się 24 października 2018 r. w Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie i była miejscem do przedstawienia problematyki związanej z oceną rozwiązań prawnych regulujących transparentność życia publicznego w Polsce i na świecie i kontrowersji dotyczących zasad i zakresu ochrony prywatności jednostki oraz jej praw do udziału w życiu publicznym i uzyskiwania informacji o sprawach publicznych, jak również ocenę granic ingerencji państwa realizującego przy pomocy służb istotne zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego – w sferę informacji o jednostce.

Szczególnie ciekawe prelekcje wygłosił prof. dr hab. Jacek SOBCZAK (USWPS Warszawa) zatytułowaną: Ochrona tajemnic zawodowych – projekty nowych rozwiązań prawnych” i dr Karol PACHNIK (Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie) – Bezpieczeństwo obrotu finansowego – granica obowiązków sprawozdawczych i tajemnicy adwokackiej wobec propozycji zmian legislacyjnych”.

Uczestnicy Konferencji zgodzili się z tezą adw. dr Karola Pachnika o konieczności obrony tajemnicy zawodowej. Podczas całodniowego wydarzenia swoje referaty wygłosili m.in.: dr hab. prof. WSPol Wiesław JASIŃSKI (WSPol) Rola sygnalistów w obrocie gospodarczym”, dr hab. prof. KUL Grzegorz TYLEC (KUL) „Karnoprawna ochrona prawa do informacji w ustawie Prawo prasowe i ustawie o dostępie do informacji publicznej”, dr hab. prof. UO Jerzy NIKOŁAJEW (UO) „Zjawisko korupcji w systemie penitencjarnym”, dr hab. prof. ASzWoj Joanna TACZKOWSKA-OLSZEWSKA (ASzWoj) „Status podmiotu ochrony danych osobowych na gruncie RODO – wzmocnienie czy osłabienie ochrony?”, dr hab. prof ASzWoj Marek BIELECKI (ASzWoj) „Prawo dziecka do informacji”, prof. dr hab. Anna MŁYNARSKA-SOBACZEWSKA (PAN) „Dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne – wciąż nieustalone granice”, dr hab. prof. ASzWoj Katarzyna CHAŁUBIŃSKA-JENTKIEWICZ (ASzWoj) „Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego jako element jawności życia publicznego”. Wydarzenie cieszyło się znaczą frekwencją, też wśród członków naszej Izby.

Już w najbliższym czasie Sekcja Prawa Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego zorganizuje kolejne wydarzenie, tym razem w formie seminarium, na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy.