07.12.2020 / Wiadomości

Pismo Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Prosimy zapoznać się z pismem Prezesa WSA w Warszawie, z dnia 3.12 br. 

W związku z pismem Pana Dziekana z dnia 26 listopada 2020 r. uprzejmie wyjaśniam, że z uwagi na sytuację epidemiczną na terenie województwa mazowieckiego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie wstrzymano przyjmowanie interesantów w Czytelni Akt. Dostęp do akt sądowych zapewnia się w systemie elektronicznym PASSA, na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Do tej pory nie wpływały informacje o utrudnieniach wynikających z takiego sposobu funkcjonowania Sądu.

Rozumiejąc jednak, że mogą się zdarzać sytuacje wyjątkowe, w których dostęp do akt administracyjnych okaże się niezbędny, zwróciłem się do Przewodniczącej Wydziału Informacji Sądowej nadzorującej funkcjonowanie Czytelni Akt, by zapewniła w takich sytuacjach dostęp do tych akt, ewentualnie do wybranych z nich dokumentów.

W przypadku, kiedy adwokat nie miał dostępu do akt administracyjnych, a jest on niezbędny do podjęcia czynności procesowych, proszę zatem o zwracanie się drogą mailową do Przewodniczącej Wydziału Informacji Sądowej o dostęp do tych akt. (adres mailowy: informacia@warszawa.wsa.qov.pl).

Jednocześnie wyjaśniam, że aktualnie nie jest możliwe rozpoznawanie spraw na rozprawie. Postępowanie przed WSA toczy się w oparciu o dokumenty zgromadzone przed organem administracji, a strony postępowania mogą składać pisma, w których przedstawiają swoje stanowisko w sprawie. Decyzję w przedmiocie skierowania sprawy do rozpoznania na posiedzeniu każdorazowo podejmuje

Przewodniczący Wydziału. W sytuacjach szczególnych, gdy na skutek braku przeprowadzenia rozprawy może być naruszone prawo strony do sądu, pełnomocnik może zwrócić się z wnioskiem o rozpoznanie sprawy na rozprawie do Przewodniczącego Wydziału.

Dodatkowo zauważam, że w uchwale II OPS 6/19 z dnia 30 listopada 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że przepis art. 15zzs4 ust. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374 ze zm.) „należy traktować jako /szczególny/ w rozumieniu art. 10 i art. 90 § 1 Ppsa. Prawo do publicznej rozprawy nie ma charakteru absolutnego i może podlegać ograniczeniu, w tym także ze względu na treść art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, w którym jest mowa o ograniczeniach w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw, gdy jest to unormowane w ustawie oraz tylko wtedy, gdy jest to konieczne w demokratycznym państwie m.in. dla ochrony zdrowia.

Dziekan ORA w Warszawie – Czytelnia akt