06.05.2021 / Wiadomości

Oświadczenie Prezydium ORA – niedopuszczenie adwokatów do wykonywania czynności w budynku Sądu Najwyższego

Dzisiaj (6 maja 2021 r.) dwoje warszawskich adwokatów, wykonujących czynności zawodowe polegające na zgłoszeniu udziału przedstawicieli społecznych w postępowaniu przed Izbą Dyscyplinarną w trybie art. 90 Kodeksu postępowania karnego, nie zostało wpuszczonych na salę rozpraw, gdzie mieli wykonywać swoje czynności zawodowe. Funkcjonariusze Policji fizycznie zagrodzili im przejście, naruszając przy tym nietykalność osobistą adwokata. Następnie adwokaci zostali przez Policję spisani pod pretekstem „sprawdzenia, czy nie są osobami poszukiwanymi”.

Takie działanie nie tylko stanowi rażące pogwałcenie art. 7 ust. 1 Prawa o adwokaturze, zgodnie z którym „Adwokat podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych korzysta z ochrony prawnej podobnie jak sędzia i prokurator”, ale także w praktyce uniemożliwia realizację prawa do sądu, skoro adwokaci występujący w sprawie nie są wpuszczani na salę rozpraw i nie mogą podejmować czynności w imieniu swoich klientów. Nie można zaakceptować sytuacji, w której to Funkcjonariusz Policji, a nie organ orzekający, decyduje o tym, kto może, a kto nie może zgłosić udziału w danym postępowaniu.

Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie deklaruje pełne wsparcie dla adwokatów, będących ofiarami opisywanego incydentu. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w trybie pilnym występuje do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego oraz Komendanta Głównego Policji z prośbą o  szczegółowe wyjaśnienie sprawy, wyciągnięcie konsekwencji służbowych i podjęcie niezbędnych działań mających na celu wyeliminowanie powtórzenia się podobnych incydentów w przyszłości.