12.10.2021 / Wiadomości

ORA w Warszawie jednoznacznie krytyczna w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2021 r.

12 października br. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęła w formie uchwały stanowisko w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2021 r. (sygn. akt K 3/21). Poniżej publikujemy treść tego stanowiska.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie krytycznie odnosi się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2021 r. (sygn. akt K 3/21) wskazując w pierwszej kolejności, że zachodzą uzasadnione wątpliwości co do skuteczności prawnej tego orzeczenia, w świetle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 maja 2021 r. (sprawa Xero Flor sp. z o. o. przeciwko Polsce) i udziału w wydaniu orzeczenia osób, które zostały wybrane na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego w miejsce osób, których wybór nie budzi wątpliwości natury prawnej.

Nie może być żadnych wątpliwości, że Rzeczpospolita Polska winna – zgodnie art. 9 Konstytucji RP – przestrzegać wiążącego ją prawa międzynarodowego, a takim jest Traktat o Unii Europejskiej.

Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.

Uwzględniając powyższe okoliczności nie powinno budzić kontrowersji, że przystąpienie do Unii Europejskiej i zaakceptowanie zasad obowiązujących wszystkie Państwa członkowskie jest ściśle związane z uznaniem jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co więcej, przystąpienie do Unii Europejskiej i zobowiązanie się do respektowania orzeczeń Trybunałów unijnych stanowi wyraz suwerenności Rzeczpospolitej Polskiej, nie zaś jej ograniczenia.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podziela zapatrywania Sędziego Trybunału Konstytucyjnego Piotra Pszczółkowskiego, iż Trybunał Konstytucyjny nie ma kompetencji formułowania wobec sądów wiążących prawnie wytycznych co do sposobów wykonania jego wyroku. To sądy rozstrzygają ostatecznie o skutkach wyroków trybunalskich uwzględniając treść artykułu 190 ust 1, 3 i 4 Konstytucji.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie może również pozbawić sądów kompetencji do skorzystania z reguły walidacyjnej ujętej w art. 91 ust. 2 Konstytucji, zgodnie z którą umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą, wyrażoną w ustawie, ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie z uznaniem przyjmuje postawę sędziów, dla których służba Rzeczypospolitej Polskiej i stanie na straży prawa są najwyższą wartością.