08.11.2019 / Wiadomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż lokalu Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 30 października 2019 roku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż lokalu Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 30 października 2019 roku – Prz. GZ/17873/2019.

Izba Adwokacka w Warszawie na podstawie uchwały nr 568/2019 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 30 października 2019 r. oraz postanowień Regulaminu przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Izby Adwokackiej w Warszawie („Regulamin”) ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego nr 4, usytuowanego w budynku wielomieszkaniowym w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 326, o powierzchni użytkowej 106,95 m2, tj. lokalu składającego się
z przedpokoju, łazienki z WC i 4 pokoi, położonego na drugim piętrze budynku (zwanego dalej Lokalem).  znajdującego się w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „CHATA”
z siedzibą w Warszawie.

Dla nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest budynek, stanowiącej działkę gruntu numer 67 o powierzchni 1155 m2 Sąd Rejonowy dla Warszawy–Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą nr WA6M/00218892/9.

Dla Lokalu nie ma urządzonej księgi wieczystej. Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „CHATA”
w Warszawie nie stawia przeszkód w urządzeniu księgi wieczystej dla lokalu.

Lokal nie stanowi aktualnie przedmiotu najmu; był wykorzystywany na cele prowadzenia kancelarii adwokackiej.

CENA WYWOŁAWCZA NETTO LOKALU:

456.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)

Zbycie nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie
art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Oferty należy składać na piśmie, w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 30 grudnia 2019 r.
w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 49, 00-536 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty w tym samym terminie, na wskazany powyżej adres. Koperta z ofertą musi być zaklejona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez otwarcia koperty oraz
w sposób wyłączający możliwość otwarcia i zamknięcia koperty bez pozostawienia śladów
po otwarciu. Oferta powinna być opatrzona sygnaturą przetargu (Prz. GZ/17873/2019).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie na rachunek bankowy Izby Adwokackiej
w Warszawie o numerze 80 1050 1038 1000 0022 5530 4103 wadium w wysokości 45.600,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy sześćset złotych) najpóźniej dnia 27 grudnia 2019 r., przy czym dowód wniesienia wadium przez oferenta podlega przedłożeniu organizatorowi przetargu wraz
z ofertą.

Pisemne oferty powinny zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) Oferenta,
 2. adres (siedzibę) Oferenta,
 3. datę sporządzenia oferty,
 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem oraz ogłoszeniem o Przetargu, zrozumiał ich treść i przyjmuje warunki w nich określone bez zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania,
 5. oferowaną cenę,
 6. dowód wniesienia wadium i określenie sposobu jego zwrotu (wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew),
 7. w przypadku, gdy znajduje to zastosowanie – zgody osób trzecich i uchwały organów korporacyjnych Oferenta na uczestnictwo Oferenta w Przetargu oraz zawarcie umowy sprzedaży, wymagane na mocy przepisów prawa oraz orzeczeń sądów i organów administracji publicznej, aktów założycielskich Oferenta lub innych aktów korporacyjnych Oferenta oraz oświadczenie, że poza przedłożonymi, żadne inne zgody osób trzecich
  i uchwały nie są wymagane;
 8. jeżeli przypadki wskazane w pkt g) powyżej nie znajdują zastosowania – oświadczenie, że żadne zgody osób trzecich ani uchwały jakichkolwiek podmiotów lub organów na uczestnictwo Oferenta w Przetargu oraz zawarcie umowy sprzedaży
  nie są wymagane,
 9. oświadczenia Oferenta, że wyraża on zgodę na przetwarzanie danych osobowych Oferenta w zakresie procedury przetargowej objętej niniejszym Regulaminem,
  o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez administratora danych osobowych tj. Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, do celów związanych
z przetargiem na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego nr 4 o powierzchni użytkowej 106,95 m2, usytuowanego w budynku wielomieszkaniowym w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 326 („Lokal”), organizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie („Przetarg”), w trakcie oraz po zakończeniu Przetargu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.

Oświadczam, iż:

 1. a) zostałem poinformowany, że administratorem danych osobowych jest Organizator Przetargu, tj. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie;
 2. b) zostałem poinformowany o tym, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny;
 3. c) zostałem poinformowany o prawie dostępu do ww. danych i ich poprawiania;
 4. d) zostałem poinformowany o prawie do wniesienia pisemnego i umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.”

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Wszystkie dokumenty Oferent zobowiązany jest przedkładać w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza prowadzącego kancelarię notarialną
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przetarg odbędzie się w trybie niejawnym w siedzibie ORA w Warszawie w ciągu 21 dni po upływie terminu zgłaszania ofert nabycia.

O wyniku przetargu Komisja Przetargowa zawiadamia oferentów w terminie 14 (czternastu) dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony
o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia rozstrzygnięcia niniejszego przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do Lokalu,
w szczególności opłaty notarialne, podatki i koszty (opłaty) sądowe, ponosi nabywca tego prawa.

Wadium wpłacone przez oferenta, który niniejszy przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do Lokalu. Zwrot wadium na rzecz oferentów, których oferta nie została wybrana nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zwracane jest bez jakiegokolwiek oprocentowania (odsetek). Wadium nie podlega waloryzacji.

W przypadku niezawarcia umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do Lokalu
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi oferent, którego oferta została wybrana, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone przez tego oferenta wadium nie podlega zwrotowi.

Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu będą wykonywane przez Komisję Przetargową wyznaczoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej ORA w Warszawie (http://ora-warszawa.com.pl), a także w siedzibie ORA w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 49, 00-536 Warszawa w pokoju nr 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00

Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu oraz zamknięcia przetargu
bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Osoby do kontaktu:

 • w sprawie oglądania Lokalu: [Alicja Konopczyńska] – tel. [22 584-96-45];[Grażyna Zakrzewska] tel.[ 22 584-96-30]
 • w pozostałych sprawach związanych z niniejszym przetargiem: [Adw. Anna Czepkowska-Rutkowska] – tel. [608-690-670]

 

Adw. Anna Czepkowska – Rutkowska

Sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie