24.09.2018 / Wiadomości

Kongres FBE „The right to privacy in the digital age” -„Prawo do prywatności w erze cyfrowej” EN/PL

Prawnicy zrzeszeni w Federacji Adwokatur Europejskich (FBE) przyjechali w czwartek do Warszawy, aby w dniach 20-22 września br. uczestniczyć w 52. kongresie Fédération des Barreaux d’Europe. Organizatorami Kongresu są Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.

Lawyers associated in the Federation of European Bars (FBE) came to Warsaw on Thursday to participate in the 52 Congress of the Fédération des Barreaux d’Europe that was held on September 20-22. The Congress was organized by the District Bar Council in Warsaw and the District Chamber of Legal Advisors in Warsaw.

Tematem przewodnim Kongresu było „Prawo do prywatności w erze cyfrowej”.

The topic of the conference was „The right to privacy in the digital age”.

Adw. Mikołaj Pietrzak, otwierając konferencję, podziękował za to, że FBE zdecydowało się zorganizować kongres w Warszawie. Podziękował również FBE, CCBE i międzynarodowym organizacjom prawniczym za wsparcie okazywane w ostatnich latach w utrzymaniu w Polsce standardów demokratycznych, praworządności, przestrzeganiu praw człowieka oraz niezależnego sądownictwa. Podkreślał, że czas, w którym europejscy prawnicy przyjeżdżają do Polski jest bardzo symboliczny, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia związane z polskim wymiarem sprawiedliwości. Nawiązując do tematu kongresu podkreślał, że prawo do prywatności, jak każde z fundamentalnych praw człowieka, nie istnieje bez aspektu proceduralnego, które zapewnić może wyłącznie niezależny sąd oraz niezależni adwokaci i radcowie prawni.

During the opening ceremony Dean Mikolaj Pietrzak has thanked FBE for deciding to organize the congress in Warsaw. He also thanked FBE, CCBE and international legal organizations for the support shown in recent years in maintaining democratic standards in Poland, the rule of law, observance of human rights and independent judiciary. He emphasized the symbolic value of FBE and its lawyers coming at this time to Poland – taking into account especially the recent events related to the Polish judicial system. Referring to the topic of the Congress, he emphasized that the right to privacy, like any fundamental human right, does not exist without the procedural aspect that can only be provided by an independent court and independent advocates and legal advisers.

Wykład otwierający kongres wygłosił Rzecznik Praw Obywatelskich Rzeczpospolitej Polskiej dr Adam Bodnar.Jego zdaniem głównym zagrożeniem dla prywatności obywateli jest wykorzystywanie przez władzę państwową nowości technologicznych w uzyskaniu partykularnych korzyści. Dr Adam Bodnar zwrócił również uwagę, że brak jest nadzoru nad służbami specjalnymi, a to jest konieczne w celu uniknięcia nadużyć.- W celu zapewnienia ochrony praw i swobód obywatelskich w zakresie ochrony prawa do prywatności istotne jest powołanie komisarzy ds. kontroli prywatności oraz niezależność zawodów zaufania publicznego – podkreślił Rzecznik.

The opening lecture of the congress was provided by dr Adam Bodnar, Commissioner for Human Rights in Poland. In his opinion, the main threat to the privacy of citizens is the use of technological innovations by the state authority in obtaining particular benefits. Dr Adam Bodnar also pointed out that there is lack of proper supervision over the state’s special services, and this is necessary to avoid abuse. – In order to ensure the protection of civil rights and freedoms in the protection of the right to privacy, it is important to appoint commissioners for privacy control and independence of professions of public trust – emphasized the Defender.

Michele Lucherini w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na wspólne cele przyświecające FBE i CCBE. tj. na ideeprawa. Podkreślił, że w Europie coraz częściej słyszy się o zakusach na niezawisłość sędziowską, a w takiej sytuacji prawnicy nie mogą milczeć. Nawiązał również do tematu przewodniego kongresu – W obecnych czasach trzeba znaleźć równowagę między prawem do prywatności a bezpieczeństwem ogółu – mówił.

Michele Lucherini in his speech drew attention to the common objectives guiding FBE and CCBE – that is the idea of law. He emphasized that in Europe we hear more and more about the attempts to infringe on the independence of judges – and in these cases lawyers cannot be silent. He also referred to the congress’s main theme – Nowadays, we need to find a balance between the right to privacy and security of the public – he said.

José de Freitas, Wiceprzewodniczący CCBE, również odniósł się do tematyki kongresu. Jego zdaniem prawo do prywatności w epoce cyfrowej to ważny i aktualny temat. Od kilku lat trwa dyskusja jak wyważyć konieczność bezpieczeństwa narodowego i poszanowanie prywatności obywatelskiej. Dzisiejsza technologia, jak na przykład sztuczna inteligencja czy Big Data, niesie ze sobą duże niebezpieczeństwo w zakresie ochrony prywatności obywateli. Wiceprzewodniczący CCBE nawiązał również do sytuacji polskiej reformy sądownictwa. – Erozja praworządności i zamach na trójpodział władzy w Polsce niepokoją organizacje międzynarodowe. Organizacje te wydają jasne wytyczne dotyczące niezawisłości sądowniczej. Kiedy jakiś kraj łamie te standardy, to niesie ze sobą niebezpieczeństwa dla całej Unii Europejskiej, takie jak: nierówne traktowanie obywateli, nepotyzm czy nadużywanie władzy państwowej. – podkreślił.

José de Freitas, Vice-President of the Council of Bars and Law Societies of Europe-Conseil des barreaux européens, also referred to the subject of the Congress. In his opinion, the right to privacy in the digital age is an important and current topic. For several years there is a discussion on how to balance the need for national security and respect for personal privacy. Today’s technology, such as artificial intelligence or Big Data, carries a great deal of danger for citizens’ privacy. The Vice-President of the CCBE also referred to the Polish judicial reform. – The erosion of the rule of law and the attack on the separation of powers in Poland are troubling international organizations. These organizations issue clear guidelines regarding judicial independence. When a country breaks these standards, it carries with it dangers for the entire European Union, such as: unequal treatment of citizens, nepotism or abuse of state power. – he stressed.

W otwarciu konferencji 21 września br. uczestniczyli znamienici goście m. in. adw. Jacek Trela, prezes Naczelna Rada Adwokackar.pr. Maciej Bobrowicz, prezes Krajowa Rada Radców Prawnych, sędzia Krystian Markiewicz, przewodniczący Iustitia Polska – „Polish Judges”, dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, José de Freitas, pierwszy wiceprzewodniczący CCBE, Wojciech Wiewiórowski, zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej Adwokatury oraz gospodarze: Michele Lucherini, przewodniczący FBE, adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz r.pr. Włodzimierz Chróścik, dziekan Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.

The opening of the conference was attended by prominent guests, among others advocate Jacek Trela, President of the National Bar Council, r.pr.Maciej Bobrowicz, President of the National Council of Legal Advisors, judge Krystian Markiewicz, Chairman of the Association of Polish Judges Iustitia, dr Adam Bodnar, Commisioner for Human Rights in Poland, José de Freitas, First Vice-Chairman of CCBE, Wojciech Wiewiórowski, Deputy of the European Data Protection Supervisor, adv. Sławomir Ciemny, Chairman of the Higher Audit Commission of the Bar and hosts: Michele Lucherini, President of FBE, adv. Mikołaj Pietrzak, Dean of the District Bar Council in Warsaw and r.pr. Włodzimierz Chróscik, Dean of the District Council of Legal Advisors in Warsaw.

W ostatnim dniu Kongresu członkowie podjęli także osiem rezolucji, wśród nich w sprawie niezależności sądownictwa w Polsce. Poniżej jej treść.
On the last day of the Congress, the members of FBE undertook eight resolutions, among them one on the independence of the judiciary branch in Poland:

Resolution on Human Rights in Poland proposed by the FBE Human Rights Commission of The General Assembly of the European Bars Federation (FBE) in Warsaw September 22 nd, 2018, which represents 250 member Bars of Europe and their one million member lawyers, expressed its grave concerns for the present situation of judges and lawyers in Poland.

Rezolucja w sprawie praw człowieka w Polsce podjęta przez Walne Zgromadzenie Federacji Adwokatur Europejskich (FBE) w Warszawie 22 września 2018 r., która reprezentuje 250 zrzeszonych europejskich samorządów i stowarzyszeń prawniczych i ich milion członków, wyraża poważne obawy w związku z obecną sytuacją sędziów i prawników w Polsce.

Unfortunately FBE still recognises progressive erosion of the independence of Judges, prosecutors, lawyers and the administration of justice because of the widely understood intervention of the government in the appointment and dismissal of Judges failure to respect the decisions of the Courts and interference in the prosecution service. FBE also expresses its concern about the changes introduced in the Polish Supreme Court and the disciplinary and explanatory proceedings initiated against individual judges.

Niestety, FBE nadal obserwuje postępującą erozję niezależności sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych a także wymiaru sprawiedliwości ze względu na szeroko rozumianą interwencję rządu w mianowanie i odwoływanie sędziów, nieprzestrzeganie decyzji sądów i ingerencję w działalność prokuratur. FBE wyraża również zaniepokojenie zmianami wprowadzonymi w polskim Sądzie Najwyższym oraz postępowaniami dyscyplinarnymi i wyjaśniającymi wszczętymi przeciwko poszczególnym sędziom.

Organizatorzy Kongresu składają szczególne wyrazy podziękowania na ręce Michele Lucheriniego Przewodniczącego FBE, Wicedziekan OIRP w Warszawie prof. Moniki Całkiewicz, Dziekana ORA w Warszawie adw. Mikołaja Pietrzaka oraz wszystkich, którzy poświęcili czas na organizację kongresu, w szczególności pracowników biura ORA w Warszawie i OIRP w Warszawie, jak i członków Komisji ds. Współpracy z Zagranicą obu samorządów.

The organizers of the Congress would like to thank Michele Lucherini, President of FBE, prof. Monika Całkiewicz, Vice-Dean of OIRP in Warsaw,
adv. Mikolaj Pietrzak, Dean of the ORA in Warsaw and everybody that devoted their time to organizing the Congress, especially the employees of both ORA and OIRP and member lawyers of the International Relations Commissions of both Bars.