Doskonalenie zawodowe
22.03.2020 / Wiadomości

Komunikat Prezesa NRA do adwokatów i aplikantów adwokackich

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy,

Adwokaci i aplikanci tworzą nie tylko grupę zawodową, ale także wspólnotę, którą łączy wspólna historia, która wyznaje te same wartości i kieruje się własnymi zasadami. Jedną z podstawowych zasad, jakimi kieruje się Adwokatura jest solidarność, szczególnie istotna w tych trudnych czasach.

Prezydium NRA ocenia sytuację, spowodowaną wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, jako wyjątkowo groźną dla sytuacji adwokatów i aplikantów adwokackich, w tym działalności kancelarii adwokackich, zatrudnianych w nich pracowników, współpracujących aplikantów. Dotyczy to także skutków społeczno-ekonomicznych, jakie nastąpią w wyniku wprowadzenia takiego stanu.

Dostrzegając zagrożenia dla prawidłowego wykonywania zawodu adwokata, niezwłocznie skierowaliśmy do Ministerstwa Sprawiedliwości propozycje zmiany zasad w funkcjonowaniu sądów, a także zmian w przepisach proceduralnych na czas stanu zagrożenia epidemicznego. Ministerstwo wprowadziło szereg z tych postulowanych przez nas zmian. Dotyczą one katalogu spraw pilnych, zawieszania postępowań, wstrzymania doręczeń pism z sądów. Patrząc w perspektywie dalszej, przygotowujemy propozycję wprowadzenia tzw. rozpraw odmiejscowionych. Zakładając, że stan zagrożenia może się wydłużyć chcemy, aby było możliwe podjęcie niektórych przynajmniej spraw i prowadzenie ich w systemie wideokonferencji.

Zdając sobie sprawę z tego, jak bardzo ograniczona została istotna sfera pracy adwokatów w kancelariach, możliwości bezpośredniego kontaktu z klientami i przyjmowania zleceń, Prezydium NRA podjęło działania w celu złagodzenia skutków tych ograniczeń. Wystąpiliśmy do Premiera o uwzględnienie kancelarii adwokackich w katalogu małych przedsiębiorców podlegających rządowemu wsparciu ekonomicznemu.

Podejmujemy także inne działania, żeby możliwie maksymalnie obniżyć obciążenia finansowe adwokatów:

– Wystąpiliśmy do ubezpieczyciela o redukcję składek na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej. O wyniku uzgodnień z ubezpieczycielem będziemy informować.

– Prezydium NRA w ramach własnych kompetencji odroczyło termin wpłaty na fundusz administracyjny NRA wobec tych rad okręgowych, które odraczają wpłaty składek od adwokatów w swoich Izbach. Przewidujemy odroczenia na dalsze miesiące, nie wykluczając także innych dalej idących rozwiązań, które będą wymagać decyzji całej NRA.

– Podejmiemy działania w celu zniesienia obowiązku wprowadzania kas fiskalnych nowego typu (obowiązek od 1 stycznia 2021 r.), co umożliwiłoby uniknięcie dodatkowych wydatków na zakup takich kas.

Na samorządzie spoczywać będzie bezprecedensowy w jego historii obowiązek pomagania adwokatom tak, żeby nie musieli zamykać kancelarii, zwalniać pracowników, rezygnować z zawodu. Naczelna Rada Adwokacka przygotuje zasady systemowego wsparcia Izb Adwokackich tak, żeby mogły udzielać efektywnej pomocy swoim członkom.

Nikogo, kto będzie w potrzebie, nie zostawimy samego sobie.

Nie zapominamy o aplikantach adwokackich. Podejmujemy starania o wprowadzenie alternatywnych metod szkolenia. Będziemy wnioskować do Ministra Sprawiedliwości o zmiany w ustawie, które uregulują status osób, które ukończyły aplikację, a nie przystąpiły do egzaminu z uwagi na jego odwołanie. Sytuacja finansowa aplikantów adwokackich będzie także wymagała rozwiązań pomocowych ze strony Izb, przy wsparciu Naczelnej Rady Adwokackiej.

Adwokaci i aplikanci adwokaccy – wszyscy jesteśmy Adwokaturą. Tylko jednocząc się w obliczu zagrożenia, będziemy mogli wspólnie stawić czoło wszelkim przeciwnościom. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że wyjdziemy z tej nadzwyczajnej sytuacji wzmocnieni solidarnością i wzajemnym wsparciem.

Adw. Jacek Trela

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej