28.04.2021 / Wiadomości

Egzamin adwokacki a usługi hotelarskie

Komisja ds. wsparcia w wykonywaniu zawodu pragnie przypomnieć, że Dzienniku Ustaw RP zostały opublikowane rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca (Dz. U. 2021, poz. 512), 29 marca (Dz. U. 2021, poz. 574) i 15 kwietnia 2021 roku (Dz. U. 2021, poz. 570) zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dalej: „Rozporządzenia”).

Rozporządzenie z dnia 29 marca wprowadza poszerzony katalog osób, które wyłączone są spod zakazu korzystania z usług hotelarskich. Zgodnie z  brzmieniem § 9 ust. 3 pkt. 14 Rozporządzenia nadanym przez nowelizację zakaz korzystania z usług hotelarskich nie obowiązuje osób „zdających i ich opiekunów oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego”.

Dodatkowo zgodnie z dodanym § 9 ust. 3 pkt 47 Rozporządzenia zakaz korzystania z usług hotelarskich nie obowiązuje również „dla członków składów orzekających sądów dyscyplinarnych, rzeczników dyscyplinarnych, obrońców, pełnomocników stron oraz stron w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przez samorządy zawodowe reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym”.

W Rozporządzeniu z dnia 15 kwietnia uszczegółowiono w § 1, że „w odniesieniu do członków komisji właściwych w sprawach egzaminu komorniczego, adwokackiego, radcowskiego i egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, jest zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia danego egzaminu, zaś w odniesieniu do zdających – dokument wystawiony przez przewodniczącego właściwej komisji egzaminacyjnej w sprawach tego egzaminu, jego zastępcę lub osobę przez nich upoważnioną albo imienne zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia danego egzaminu”.

Przypominam też , że zgodnie z komunikatem, hotele pozostają zamknięte do 3 maja 2021 r. włącznie.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/Do-25kwietnia-przedluzamy-zasady-bezpieczenstwa-z-wyjatkami

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

adw. Joanna Tkaczyk – Przewodnicząca Komisji ds. wsparcia w wykonywaniu zawodu

adw. Marta Wyszyńska – członek Komisji

adw. Dariusz Goliński – członek Komisji