02.03.2021 / Wiadomości

Dostęp do programu LEGALIS dla aplikantów zdających egzamin 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie dzięki wsparciu Wydawnictwa C.H. BECK oferuje aplikantom adwokackim, którzy ukończyli aplikację adwokacką w grudniu 2020 roku darmowy dostęp do Systemu Informacji Prawnej LEGALIS APLIKANT PLUS.  Dostępy będą uruchamiane dla Państwa bezterminowo do końca maja. Egzamin adwokacki w tym roku zaplanowany jest w dn. 18-21 maja br. 

Wszystkie dostępy ufundowane będą przez Wydawnictwo C.H. BECK, z którym Okręgowa Rada Adwokacka współpracuje od kilku lat oferując systemy informacji prawnej w ramach pomocy dydaktycznej w trakcie odbywania aplikacji. 

Szczegóły oferty Wydawnictwa C.H. BECK znajdują się w linku: https://testuj.legalis.pl/aplikant/, dostępnej także dla aplikantów z młodszych roczników.

Aplikanci którzy korzystają z zeszłorocznych abonamentów LEGALIS APLIKANT do którego dostęp zakończy się w dn. 31 marca br. będą również mogli uzyskać przedłużenie o kolejne dwa miesiące.

Zainteresowanych aplikantów, którzy ukończyli aplikację w 2019 roku a przystępują do egzaminu w roku 2021 również prosimy o kontakt z Działem Szkolenia. 

Oferta obejmuje dostęp do ujednoliconej bazy aktów prawnych z codzienną aktualizacją, orzecznictwa, kierunków orzeczniczych, wzorów umów i pism procesowych oraz Monitora Prawniczego. System zawiera również dostęp do wielu komentarzy cenionych autorów z zakresu KC, KPC, KK, KPK, KPA, KSH, KRO i Prawa Pracy, a także bardzo praktycznych modułów komentarzowych BeckOK (kwartalna aktualizacja) np. najnowszy komentarz Zbigniewa Jary do KSH. 

ZGŁOSZENIA ORAZ ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

Zgłoszenia należy kierować najpóźniej do 1 kwietnia, do Działu Szkolenia Aplikantów Adwokackich wypełniając formularz dostępny pod linkiem:  https://forms.gle/43biahZorw9isNqv8 

Mamy nadzieję, że korzystanie z LEGALIS APLIKANT online ułatwi Państwu naukę zdalną w okresie pandemii i wesprze w przygotowaniach do opóźnionego w tym roku egzaminu adwokackiego.

/-/ adw. Dorota Kulińska

Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich

___________________________________________________________________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA  (W załączniku)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Rada Adwokacka
  w Warszawie, al. Ujazdowskie 49, 00-536 Warszawa, zwaną dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@ora-warszawa.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przetwarzania danych osobowych 
dofinansowanie dostępu do Systemu Informacji Prawnej i kursów e-learningowych Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od momentu uzyskania dostępu do SIP/ kursu e-learningowego. 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 1. Pani/ Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcom, w tym dostawcom usług
  i rozwiązań  teleinformatycznych, Wydawnictwu C.H. BECK Sp. z o. o. z siedzibą
  w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17, Wydawnictwu Wolters Kluwer Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33
 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. przenoszenia danych, 
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez nas usług,
 8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w przypadku profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail na adres iod@ora-warszawa.com.pl 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.