19.11.2020 / Wiadomości

Dodatkowe ograniczenia pracy biura – decyzja z dnia 5 listopada 2020 r.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie – w związku ze stale wzrastającym zagrożeniem epidemiologicznym i obowiązującą strefą czerwonej na obszarze całego kraju, w oparciu o upoważnienie udzielone uchwałą ORA nr 624/2020 z dnia 11 marca 2020 r. – zarządza zmiany w organizacji Biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Utrzymuje się godziny pracy Biura; tj. od 9:00-17:00, przy jednoczesnym prowadzeniu jako jedynej formy komunikacji interesantów z Biurem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie korespondencji mailowej oraz telefonicznej. Pisma przyjmowane są tylko od operatorów pocztowych, tj. wyłączeniu możliwości wstępu do lokalu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie interesantów i osób postronnych.

Odstępstwo od tej reguły dotyczyć może:

  • osób umówionych z odpowiednim wyprzedzeniem na ślubowania (adwokatów i ew. aplikantów), o ile nie będzie możliwości przeprowadzenia ich w formie zdalnej, 
  • innych osób – po uprzednim umówieniu z pracownikiem biura, z którym sprawa ma być wyjaśniona (spotkanie powinno być zorganizowane w zależności od potrzeby, w jednej z czterech sal na piętrze I) i tylko w sprawach niecierpiących zwłoki lub nie mogących być załatwionymi w inny sposób. 
  • doręczycieli poczty i kurierów oraz dostawców – nie mogą oni przemieszczać się na terenie biura. 

W okresie trwania strajków oraz protestów odbywających się w Warszawie, których  organizacja i czas trwanie ma miejsce w godzinach popołudniowych, powodując liczne utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej, a przez to liczne problemy z powrotem do domu pracowników biura, upoważnia się Dyrektora Biura do – w szczególnie utrudnionych sytuacjach – skracania czasu pracy biura do godz. 16:30, chyba że, ze względu na zadania wykonywane tego dnia w biurze, nie jest to wskazane. 

Pozostaje również zamknięta kasa prowadzona w biurze.  

Liczymy na Państwa wyrozumiałość i cierpliwość, wszystkie decyzje podyktowane są troską o bezpieczeństwo zarówno interesantów, jak i pracowników biura ORA w Warszawie.