12.06.2019 / Wiadomości

Broszura Rzecznika Praw Obywatelskich dotycząca standardów pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców

1 7 c z e r w c a  2 0 1 9 r . 1 2 . 3 0 – 1 4 . 0 0 debata STANDARDY POMOCY DZIECKU
W SYTUACJI ROZSTANIA RODZICÓW, B i u r o R z e c z n i k a P r a w O b y w a t e l s k i c h, UL . DŁUGA 23 / 25 WARSZAWA. Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie.

Poniżej zamieszczamy broszurę Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącą standardów pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców.

Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców