01.04.2019 / Wiadomości

29 III 2019 roku minęło 100 lat, odkąd po raz pierwszy odbyło się oficjalne zebranie organów Warszawskiej Adwokatury

#100latizby #warszawskaadwokatura #razemod100lat Dzisiaj, czyli 29 marca 2019 roku mija dokładnie sto lat, odkąd po raz pierwszy odbyło się oficjalne zebranie organów Warszawskiej Adwokatury. Z tej okazji przytaczamy fragmenty relacji z tego historycznego wydarzenia zaczerpnięty z Warszawskiej Gazety Sądowej i innych ówczesnych dzienników.

„Gazeta Sądowa Warszawska” i miejscowe dzienniki informowały, iż w dniu 29 marca br. odbyło się w Pałacu Rzeczypospolitej, w sali posiedzeń Sądu Najwyższego, pierwsze zgromadzenie organizacyjne Adwokatury okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Przybyło na nie 292 adwokatów. Miejsca honorowe na wzniesieniu zajęli przedstawiciele dawnej Palestry polskiej sprzed reformy z 1876 r., a mianowicie: b. obrońca przy senacie pan Aleks. Kraushar, b. adwokat przy Sądzie Apelacyjnym p. Ludwik Marczewski oraz patronowie przy trybunale cywilnym pp. Kirszrot Jakób, Kozanecki Bronisław, Poznański Maksymiljan, Rytel Władysław i Skurzyński Jan. Zebranie zagaił prezydujący komisji organizacyjnej p. Wincenty Biskupski, który w dłuższem przemówieniu skreślił historję palestry polskiej od ostatniego rozbioru i oświetlił ją na tle dziejów ogólno-narodowych.— W końcu pan B. wezwał obecnych do wyboru przewodniczącego, na którego przez aklamację powołano p. Henryka Konica, a na jego zastępcę p. Jana Hebdzyńskiego.

Pan Konic, podziękowawszy za wybór, wspomniał o zadaniach adwokatury oraz o obowiązkach członków władz obrończych, których palestra ma wybrać. Następnie przewodniczący zaprosił na asesorów pp. Likierta Nikodema, Fedorowicza Olecha, Chrzanowskiego Aleksego z Siedlec, Tykocinera Zygmunta, Karola Wyganowskiego z Kalisza, Stefana Balińskiego z Płocka, a na sekretarzy pp. Teodora Bojanowicza i Wacława Pęskiego.

Z kolei p. Bogucki sekretarz komisji organizacyjnej złożył sprawozdanie z jej czynności, poczem imieniem tejże uczyniono wniosek o ustanowienie rocznej składki dla każdego z członków adwokatury w ilości 150 marek. Po krótkiej dyskusji ogólne zebranie propozycję tę przyjęło.

Wreszcie przystąpiono do głównego zadania, a mianowicie do wyborów. Składanie głosów odbyło się z listy. Złożono naprzód kartki na 10 członków rady naczelnej oraz 3 zastępców. Obliczanie głosów przez zaproszonych skrutatorów trwało do godz. 5-tej po południu. Większością głosów wybrano na członków pp. Konica Henryka (gł. 259), Poznańskiego Maksymiliana (gł. 258), Szczepańskiego Stanisława (gł. 250), Biskupskiego Wincentego (gł. 247), Kurmana Marjana (gł. 241), Ponikowskiego Cezarego (gł. 235), Fedorowicza Olecha (gł. 220), Strachowicza Aleksandra (gł. 213), Kirszrota Jakóba (gł. 186) i Mejro Czesława (gł. 176) a na zastępców: pp. Chrzanowskiego Aleksego (gł. 133), Ettingera Henryka (gł. 118) i Czajkowskiego Edwarda (gł. 111).

Po ogłoszeniu pierwszych tych wyborów rozpoczęło się składanie głosów na członków rady adwokackiej. Wybrani zostali na członków pp. Chrzanowski Władysław (gł. 185), Ręczlerski Ludwik (gł. 181), Domański Ludwik (gł. 181), Bogucki Antoni (gł. 181), Nowodworski Jan (gł. 169), Eberhardt Herman (gł. 169), Tykociner Zygmunt (gł. 165), Jurkowski Antoni, (gł. 100), Tomaszewski Tadeusz (gł. 134), Popowski Stanisław (gł. 144), Hebdzyński Jan (gł. 134), Sokołowski Zygmunt (gł. 134), Szumański Wacław (gł. 114) i Rodkiewicz Stanisław (gł. 108). Na zastępców zaś pp. Paschalski Franciszek (gł. 105), Rembertowicz Wacław (gł. 102) i Tallen-Wilczewski Leonard (gł. 87) i Stefan Maltz, który otrzymał głosów 121. W głosowaniu tem brało udział 254 adwokatów, a obliczanie odbyło się nazajutrz t. j. 30 marca

***
Naczelna Rada Adwokacka oraz Rady Miejscowe warszawska i lubelska już się ukonstytuowały: Na prezesa Rady Naczelnej wybrano p. Cezarego Ponikowskiego, na wice-prezesa p. Henryka Konica, na sekretarza p. Marjana Kurmana oraz na skarbnika p. Stanisława Szczepańskiego. Na dziekana rady warszawskiej powołano p. Jana Hebdzyńskiego, na jego zastępcę p. Antoniego Jurkowskiego, na sekretarza p. Antoniego Boguckiego, na skarbnika p. Hermana Eberhardta, a na bibliotekarza p. Stefana Maltza.
***
Prezydium Rady Naczelnej Adwokackiej w osobach p. Cezarego Ponikowskiego prezesa, Henryka Konica wice-prezesa, Marjana Kurmana sekretarza i StanisławaSzczepańskiego skarbnika, udało się w dniu 8 kwietnia do Naczelnika Państwa, celem urzędowego oznajmienia o ukonstytuowaniu się władz samorządowych adwokackich.

Tegoż dnia prezydium złożyło wizytę urzędową marszałkowi Sejmu. Wreszcie w dniu 10 kwietnia prezydia Rady Naczelnej oraz Rady Adwokackiej Warszawskiej odwiedziły ministra sprawiedliwości.