12.04.2022 / Wiadomości

Stanowisko ORA w Warszawie w sprawie białoruskich adwokatów wypowiadających się publicznie negatywnie o agresji rosyjskiej na Ukrainie.

Poniżej publikujemy stanowisko ORA w Warszawie w sprawie białoruskich adwokatów wypowiadających się publicznie negatywnie o agresji rosyjskiej na Ukrainie.

 Stanowisko nr 1 

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

w składzie:

  1. Mikołaj Pietrzak – Dziekan
  2. Anna Atanasow
  3. dr hab. Zbigniew Banaszczyk
  4. Michał Fertak – Zastępca Sekretarza
  5. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – Wicedziekan
  6. Jakub Jacyna – Sekretarz
  7. Aleksander Krysztofowicz – Wicedziekan
  8. Andrzej Orliński
  9. Agata Rewerska

 

podjęła przez aklamację następujące stanowisko:

STANOWISKO OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE

W SPRAWIE

BIAŁORUSKICH ADWOKATÓW WYPOWIADAJĄCYCH SIĘ PUBLICZNIE NEGATYWNIE O AGRESJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINIE 

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie solidaryzuje się ze wszystkimi Białoruskimi Adwokatami, szykanowanymi przez organy adwokatury białoruskiej z powodu publicznego wypowiadania się negatywnie o agresji rosyjskiej i zbrodniach wojennych popełnianych przez Rosje w Ukrainie.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie apeluje do Ministra Sprawiedliwości Republiki Białorusi oraz do wszystkich członków organów adwokatury białoruskiej o zaniechanie wszelkiej represji i szykan wobec adwokatów, którzy nawołują do zaprzestania wojny oraz wskazują na ewidentne zbrodnie wojenne popełniane przez Rosje w Ukrainie.

Prawnicy odgrywają szczególną rolę w społeczeństwie jako słudzy sprawiedliwości i systemu prawnego. Pracujemy na co dzień z systemem prawnym, politykami i władzą we wszystkich jej formach. Mamy wyjątkową możliwość wpływania na bieg historii. Jeśli dochodzi do jawnej bezprawności – na przykład pogwałcenia praw człowieka – wojny – musimy reagować i krzyczeć, informując opinię publiczną i wzywając do przywrócenia sprawiedliwości. To nasze prawo jako obywateli, ale także nasz obowiązek jako jej obrońców. Wszelkie ograniczenia w tym zakresie są z nią sprzeczne.

Niestety, żaden upadły reżim nie funkcjonował bez prawników. We wszystkich funkcjonowali prawnicy-sprawcy, którzy doradzali tyranom, którzy wymyślali prawa, pisali je, promowali i później wykonywali. Na szczęście, większość upadłych reżimów i ich sług została później postawiona przed sądem – przez prawników, którzy oskarżali i osądzili ich.

Apelujemy do władz organów adwokatury Białorusi –  do wszystkich jej członków – aby stanęli po właściwej stronie historii i poparli tych, którzy wzywają do zaprzestania wojny i mają odwagę wskazywać na zbrodnie wojenne popełnione w Ukrainie. Zajęcie jakiejkolwiek innej pozycji stanowi akt umożliwiający kontynuowanie bezprawia.

 

Statement of the District Bar Council of the Warsaw Bar Association of Advocates

in the matter of Belarusian advocates who publicly voice their negative opinion about the Russian aggression towards Ukraine 

 

The District Bar Council expresses its solidarity with Belarusian advocates, who are harassed by the Belarusian bar authorities because they are publicly voicing their negative opinions about the Russian aggression and war crimes committed by Russia in Ukraine.

The District Bar Council calls the Minister of Justice of the Republic of Belarus and to all bar authorities in Belarus to stop repressions and harassment against lawyers who call for the stoppage of war and who point to evident war crimes committed by Russia in Ukraine.

Lawyers – servants of justice and the legal system play a special role in society. We work on a daily basis with the system, politicians and the government in all of its forms. We are in a unique position to influence the tides of history. If there is an outright wrongdoing – like violation of human rights – war – we must react and we must shout, informing the public and calling for restoration of justice. It is our right as citizens but also our obligation as defenders of justice. Any restrictions imposed in this regard are contrary to justice.

Regretfully, no fallen regime has functioned without lawyers. All had lawyer perpetrators who advised tyrants, who came up with laws, wrote them, promoted and executed them. Fortunately, most fallen regimes and their minions were later brought to justice by lawyers, who prosecuted and adjudicated them.

We urge the Bar authorities in Belarus – all of its members – to stand on the right side of history and support those who call for the stoppage of war and have the courage to point out the war crimes committed in Ukraine. Taking any other position is an act of enablement of the state of lawlessness.