SAVE THE DATE 21 czerwca: Nadzwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, na posiedzeniu 25 maja 2023 r. dyskutowała o dalszych działaniach związanych z budżetem Izby na rok 2023, po tym jak zaproponowany przez ORA projekt uchwały budżetowej na rok 2023, zakładający brak deficytu budżetowego, podtrzymanie dotychczasowego stopnia aktywności samorządowej oraz podwyższenie składki izbowej o 10 zł – celem pokrycia zwiększonych kosztów wynikających z podwyższonej składki odprowadzanej do Naczelnej Rady Adwokackiej oraz inflacji, nie spotkał się z akceptacją Zgromadzenia Izby.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Izby

ORA podjęła decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie na dzień 21 czerwca 2023 r. o godzinie 17:00. Zgromadzenie to będzie odbywało się w formule wyłącznie online. Wyłącznym przedmiotem obrad będzie podjęcie uchwał w sprawach: ustalenia składki członkowskiej na potrzeby Izby i zatwierdzenia preliminarza budżetowego organów Izby Adwokackiej w Warszawie na 2023 rok oraz zatwierdzenia preliminarza budżetowego szkolenia aplikantów adwokackich na 2023 r.

Zgromadzenie zostało zwołanie w dniu roboczym z uwagi na dostępność usługodawcy świadczącego obsługę obrad w trybie online, a także konieczność odbycia Zgromadzenia przed 1 lipca 2023 r., kiedy to na skutek planowanego uchylenia stanu zagrożenia epidemii moc utracą przepisy pozwalające na prowadzenie zgromadzeń z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Projekty pisemnych wniosków i uchwał dotyczących tylko przedmiotu Nadzwyczajnego Zgromadzenia przyjmowane będą przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie w formie pisemnej poprzez złożenie w kancelarii Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie lub listem poleconym, nie wcześniej niż 9 dni przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Zgromadzenia i nie później niż 4 dni przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Zgromadzenia, tj. w dniach 12 czerwca 2023 r. – 16 czerwca 2023 r., w godzinach 9.00-16.00.

Zgłoszenia kandydatów do wszystkich komisji działających w ramach Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz do Prezydium Nadzwyczajnego Zgromadzenia przyjmowane będą przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, poprzez złożenie w kancelarii Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, nie wcześniej niż na 9 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia i nie później niż na 4 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia, tj. w dniach 12 czerwca 2023 r. – 16 czerwca 2023 r., w godzinach 9.00-16.00.

Zebrania – wybór delegatów

Jednocześnie zebrania celem wyboru delegatów na Nadzwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie odbędą się:

  • 6 czerwca, godz. 10:00 – Zebranie Adwokatów Emerytów i Rencistów (stacjonarnie w siedzibie ORA);
  • 6 czerwca, godz. 13:00 – Zebranie Adwokatów Niewykonujących Zawodu (online).

Dalsze decyzje ORA

Jednocześnie Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęła pilne prace nad przedstawieniem alternatywnych projektów budżetu Izby na rok 2023, celem ich jak najszybszego przedstawienia ogółowi członków Izby.

Ponadto Rada jednogłośnie postanowiła, że w związku z brakiem uzyskania akceptacji dla dotychczasowego preliminarza budżetowego, do czasu zatwierdzenia nowego budżetu Izby, wstrzymuje akceptację niezaplanowanych uprzednio wydatków. Normalnie realizowane będą wydatki wynikające z zobowiązań zaciągniętych przed dniem 21 maja 2023 r.