Rozstrzygnięcie konkursu na nowe logo Izby Adwokackiej w Warszawie

21 listopada br. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adw. Mikołaj Pietrzak podpisał umowę przeniesienia praw autorskich do projektu nowego logo Izby Adwokackiej w Warszawie z Panem Krystianem Borkowskim, którego praca została wybrana jako najlepsza w ogłoszonym w lutym tego roku konkursie na nowe logo Izby Adwokackiej w Warszawie.

Konkurs ten został ogłoszony uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej nr 11/2023 z 9 lutego 2023 r., na mocy której powołano także Komisję Konkursową. W konkursie nadesłano aż 126 prac konkursowych, spośród których 114 prac dopuszczono do oceny merytorycznej, pozostałe zaś pozostawiono bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

Komisja Konkursowa oceniła 114 projektów w sposób anonimowy (tzn. poszczególni członkowie Komisji Konkursowej nie wiedzieli kto jest autorem ocenianego projektu) i na tej podstawie wyłoniła 8 projektów, rekomendując Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie dokonanie wyboru spośród wskazanych przez Komisję 8 projektów rekomendowanych.

Z uwagi na wysoki poziom rekomendowanych projektów, Rada długo dyskutowała nad rozstrzygnięciem – sprawa była omawiana na 4 posiedzeniach, ponadto członkowie Rady omawiali sprawę poza posiedzeniami. W wyniku długich dyskusji zdecydowana większość członków Rady opowiedziała się za wyborem projektu nr 24, który w związku z tym został wybrany jako zwycięski w konkursie.

W dyskusji poprzedzającej wybór podkreślano, że wybrany projekt jest związany z Warszawą, posiada cechy odwołujące się do tradycji, ale nie jest archaiczny, wreszcie, że jest funkcjonalny i możliwy do wykorzystania i łatwego adaptowania w zależności od formy.

– Serdecznie dziękuję wszystkim autorkom i autorom projektów za udział w konkursie, jednocześnie przepraszając ich, że czas oczekiwania na wyniki konkursu był długi. Wynikało to przede wszystkim z wysokiego poziomu najlepszych zgłoszeń i długich dyskusji na forum Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie co do wyboru projektu najlepszego. Bardzo cieszę się, że konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i doprowadził do wyboru nowego logo – co było niezbędne z uwagi na problemy dotyczące regulacji praw autorskich do dotychczasowego logo, którego Izba używała od przeszło 20 lat. Cieszę się też, że wybrany ostatecznie projekt uzyskał bardzo szerokie poparcie w Radzie, zaś jego wybór został przeprowadzony w drodze otwartego, publicznego konkursu – mówi adw. Grzegorz Kukowka, rzecznik prasowy ORA.

Na bazie wybranego projektu zostanie opracowany nowy schemat identyfikacji wizualnej Izby, który będzie mógł już wkrótce służyć wszystkim organom Izby, a także wszystkim chętnym adwokatom – dodaje.

W załączeniu publikujemy prezentację zwycięskiego projektu.

Prezentacja nowego logotypu