Ponadczasowość zasad etyki zawodu adwokata a granice ich ewentualnej modyfikacji – Łódź 12.12.2019

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji Ponadczasowość zasad etyki zawodu adwokata a granice ich ewentualnej modyfikacji, która odbędzie się 12 grudnia 2019 r. w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji w Łodzi. 

Konfrontując się ze zmianami, z jakimi współcześnie mamy do czynienia w szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości oraz w jego społecznym otoczeniu, adwokaci odnajdywać powinni fundamenty swej niezależności w tradycyjnych wartościach, chronionych normami Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

Trudno nie zauważyć, że z nieskrywaną dumą, choć niekiedy w sposób fasadowy, wolny od głębszej refleksji, posługujemy się dewizą zawartą w Godle i Znaku Adwokatury „Prawo, Ojczyzna, Honor”. Z dumą odwołujemy się do zasad etycznych i deontologicznych, które mają wyznaczać standardy wykonywania zawodu. Jednocześnie jednak skłonni jesteśmy, w rozmaitych sytuacjach kolizyjnych, relatywizować wartości chronione obowiązującymi normami, postrzegając kodeks etyki adwokackiej jako nieprzystający do zmieniającej się rzeczywistości.

XII Krajowy Zjazd Adwokatury w 2016 r. dostrzegając potrzebę analizy obowiązującego Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu podjął dwie uchwały wytyczające kierunek prac organów samorządu. Dotyczyły one ewentualnego dostosowania zasad etyki adwokackiej do wymagań współczesności z uwzględnieniem oczekiwań środowiska, które mogłyby zaowocować przedstawieniem projektu nowej kodyfikacji.

Idea zorganizowania debaty poświęconej problematyce etyki zawodu wynika z głębokiego przekonania, że zmianom w tak istotnym dla całej adwokackiej społeczności akcie prawnym, jakim jest Zbiór Zasad Etyki i Godności Zawodu towarzyszyć musi szeroka, środowiskowa dyskusja, której efekty stanowić powinny asumpt do wypracowywania jego ostatecznego kształtu.

W imieniu Komisji Etyki Naczelnej Rady Adwokackiej oraz pozostałych organizatorów zapraszam do dyskusji.

prof. Jacek Giezek
adwokat