Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Ogłoszenie – możliwość sponsoringu szkolenia

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie informuje o możliwości sponsorowania szkolenia pt. „Zmiana otoczenia prawnego w zakresie wykrywania korupcji i uprawnienia wykrywcze służby antykorupcyjnej.”

Sekcja Prawa i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej planuje zorganizować szkolenie pt. „Zmiana otoczenia prawnego w zakresie wykrywania korupcji i uprawnienia wykrywcze służby antykorupcyjnej”.

 Szkolenie przeprowadzi Krzysztof Krak, który posiada ponad 26-letnie doświadczenie pracy w organach ścigania. Przez okres 10 lat pracował na stanowiskach kierowniczych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, gdzie w ostatnich latach pracy kierował działaniami biura związanymi z edukacją i przeciwdziałaniem korupcji. Ponadto doradzał klientom jednej z największych kancelarii prawniczych w Polsce w zakresie rozwiązań antykorupcyjnych, co sprawia, że posiada wiedzę dotyczącą realnych potrzeb klientów jak i problemów profesjonalnych pełnomocników.

Szkolenie obejmować ma swoim zakresem następujące zagadnienia:

  • Korupcja – jaka jest? – kilka faktów i mitów o skali korupcji, działaniu służb itp.
  • Zmiana otoczenia prawnego i nowe standardy w zakresie zapobiegania korupcji
  • Uprawnienia organów ściągania w zakresie wykrywania korupcji
  • Zakres działania służby antykorupcyjnej
  • Sygnaliści czy donosiciele – wyzwania i ryzyka
  • Kontrola – jako szczególna forma czynności podejmowanych przez CBA
  • Działania CBA – czy tylko ryzyko prawne?

Szkolenie zapewnia tym samym wysoki poziom merytoryczny i wgląd w praktykę służb, co stanowi ciekawą perspektywę dla adwokatów jak i aplikantów adwokackich.

  1. Wartość sponsoringu 1.000 zł (tysiąc złotych) brutto obejmuje:

– umieszczenie nazwy lub logo Sponsora w informacji o wydarzeniu we wszelkiej korespondencji i informacjach o szkoleniu wraz z logotypem lub linkiem do miejsca wskazanego przez Sponsora

– wystawienie rollupa Sponsora lub innych wolnostojących materiałów reklamowych w trakcie wydarzenia – według wyboru Organizatora

– wymienienie nazwy Sponsora w przemówieniu Organizatora otwierającym szkolenie

2.Wartość sponsoringu wskazana w punkcie 1 może być udzielona jednorazowo przez dany podmiot w związku z tym wydarzeniem.

2. Dopuszcza się maksymalną liczbę 2 (dwóch) sponsorów, których Oferty zostaną wybrane przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

3. W przypadku Ofert nie zawierających braków decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Wszystkie podmioty zainteresowane sponsorowaniem wydarzenia proszone są o składanie ofert na adres: ora.warszawa@adwokatura.pl do dnia 1 marca 2019 r.

5. Zgodnie z pkt 5.3 Regulaminu dotyczącego finansowania przez podmioty zewnętrzne wydarzeń organizowanych przez Izbę Adwokacką w Warszawie, jej organy lub jednostki organizacyjne Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie może pozostawić Ofertę bez rozpoznania bez podania przyczyny.

6. Ogłoszenie zostaje skierowane do kancelarii adwokackich.