Kwietniowe szkolenia KDZ

Komi­sja Dosko­na­le­nia Zawo­do­wego Okrę­go­wej Rady Adwo­kac­kiej w War­sza­wie zaprasza na kwietniowe szkolenia.

Harmonogram:

  • poniedziałek, 8 kwiet­nia 2024 r. – Dowody i ich ogra­ni­cze­nia w postę­po­wa­niu odręb­nym w spra­wach gospo­dar­czych (cz. 1) – dr hab. Maciej Rze­wu­ski, prof. UWM link
  • wtorek, 9 kwiet­nia 2024 r. – Lega­li­za­cja samo­woli budow­la­nej w pra­wie budow­la­nym – adw. prof. ALK dr hab. Alek­san­der Maziarz link
  • poniedziałek, 15 kwiet­nia 2024 r. – Dowody i ich ogra­ni­cze­nia w postę­po­wa­niu odręb­nym w spra­wach gospo­dar­czych (cz. 2) – dr hab. Maciej Rze­wu­ski, prof. UWM link 
  • wtorek, 16 kwiet­nia 2024 r. – Nadu­ży­wa­nie pozy­cji domi­nu­ją­cej jako prak­tyka ogra­ni­cza­jąca kon­ku­ren­cję – aspekty prak­tyczne – adw. dr Hanna Mar­czew­ska link 
  • poniedziałek, 22 kwiet­nia 2024 r. – Związki (kom­pleksy) umów, umowy powią­zane – prof. dr hab. Woj­ciech Kocot – link

Wszystkie szkolenia odbędą się w godzi­nach 18.00-19.30.

UWAGA!

Szkolenia odbędą się w try­bie on-line. Po zare­je­stro­wa­niu się otrzy­ma­cie Pań­stwo e-mail, w któ­rym zosta­nie prze­słany link do wykładu.