Konferencja Naukowa „70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ”: Kraków, 12 października 2018 r. 🗓

W imieniu Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności zapraszamy na Konferencję Naukową „70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ” organizowaną wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, która została objęta honorowym patronem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja odbędzie się 12 października 2018 r. w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.

Organizowane Wydarzenie poświęcone zostało problematyce miejsca i roli Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ w kontekście ewolucji praw człowieka. Obrady będą skoncentrowane wokół trzech obszarów badawczych obejmujących z jednej strony próbę ustalenia, czy Deklaracja stanowi sui generis źródło prawa, z drugiej zaś zidentyfikowania roli Deklaracji w mechanizmie ochrony prawnej na drodze sądowej i administracyjnej zarówno z perspektywy jednostki (ochrona partykularnych praw), jak również organów stosujących prawo (wpływ Deklaracji na proces wykładni prawa krajowego i ponadnarodowego).

Założeniem organizatorów jest stworzenie platformy wymiany poglądów przedstawicieli nauki, jak również praktyków, z uwagi na relewantność Deklaracji w świetle progresywnie rozwijających się lokalnych i regionalnych systemów praw człowieka. Jak się wydaje, dziedzictwo i duch Deklaracji pozostają po dziś dzień aktualne. Żywimy nadzieję, że wskazane przez Prelegentów przykłady spraw,w których Deklaracja służy za – choćby subsydiarną – dyrektywę wykładni prawa stanowić będą impuls dla większej dbałości o przeszło półwieczną spuściznę fundamentalnego w dziedzinie praw człowieka dokumentu istotnego nie tylko ze względów politycznych i aksjologicznych, lecz będącego w pełni użytecznym, także w XXI wieku, instrumentem współkształtującym praktykę stosowania prawa.

W załączeniu publikujemy wstępny harmonogram Konferencji. Dodatkowe informacje jak również formularz zgłoszeniowy są zamieszczone na witrynie internetowej Wydarzenia (www.deklaracjaonz.pau.krakow.pl). W razie pytań zachęcam do kontaktu drogą mailową (deklaracjaonz@pau.krakow.pl) lub telefoniczną (+48-501-719-975).