Ważny komunikat w sprawie ubezpieczeń OC

Poniżej publikujemy połączony komunikat w sprawie ubezpieczeń OC sekretarza NRA i skarbnika NRA oraz skarbnika ORA w Warszawie.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w celu usprawnienia obsługi związanej ze szkodami, które mogą powstać w związku z czynnościami adwokackimi, a które objęte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i w których zastosowanie mają warunki ubezpieczenia określone umową generalną zawartą przez Naczelną Radę Adwokacką z STU Ergo Hestia SA informuje , że:

na podstawie Umowy Brokerskiej zawartej pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a Marsh Sp. z o.o. w dniu 7 listopada 2017 roku, począwszy od 1 stycznia 2018 roku Marsh Sp. z o.o. działa jako broker ubezpieczeniowy Naczelnej Rady Adwokackiej, oferując jednocześnie wszystkim ubezpieczonym na podstawie Umowy Generalnej, zawartej przez Naczelną Radę Adwokacką z STU Ergo Hestia SA, możliwość korzystania z obsługi brokerskiej w procesie likwidacji szkód. Marsh Sp. z o.o. zapewnia asystę w trakcie likwidacji szkody na każdym etapie postępowania, począwszy od zgłoszenia informacji o możliwości powstania szkody, aż do weryfikacji decyzji Ubezpieczyciela i postępowania odwoławczego.

Zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym Broker działając w oparciu o udzielone przez ubezpieczonego upoważnienie reprezentuje go w kontaktach z ubezpieczycielem i asystuje w procesie likwidacji szkody. Świadczenie usług następuje w ramach ww. Umowy Brokerskiej zawartej przez Naczelną Radę Adwokacką i nie łączy się z obowiązkiem ponoszenia przez niego jakichkolwiek opłat na rzecz Brokera.

Likwidacją szkód po stronie Marsh zajmuje się :

Bartłomiej Głowacki, Starszy Broker Ubezpieczeniowy,
FINPRO, Dział Likwidacji Szkód Majątkowych

Marsh Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, Polska

Tel. +48 22 376 15 89 , kom +48 691 210 136

Bartlomiej.Glowacki@marsh.com

adw. Rafał Dębowski 

sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej

adw. Henryk Stabla

skarbnik Naczelnej Rady Adwokackiej

Ponadto uprzejmie informuję, że ORA w Warszawie na posiedzeniu w dniu 21.08.2019 r. podjęła jednomyślnie decyzję o opłaceniu III transzy składki z tytułu OC w wysokości faktycznie przyjętych środków.

Oznacza to, że nie zostaną zapłacone do ubezpieczyciela składki OC za osoby, które nie uregulowały należnych składek.

Przypominam, że składki kwartalne za ubezpieczenia OC należy wpłacić w nieprzekraczalnych terminach do dnia 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia danego roku.

Z poważaniem

Adw. Jakub Jacyna

Skarbnik ORA w Warszawie