Trzy ważne społecznie uchwały Zgromadzenia – o RPO, ID SN oraz tajemnicy adwokackiej

Wczoraj, tj. 29 maja br. odbyło się już kolejne w tym roku w formie zdalnej Zgromadzeniem Izby Adwokackiej w Warszawie. Podczas Zgromadzenia oprócz akceptacji sprawozdań, udzielenia absolutoriom ORA w Warszawie za 202o rok  oraz uchwalenia budżetu na 2020 rok Zgromadzenie podjęło także m. in.  trzy ważne uchwały w sprawach ważnych z punktu widzenia praw i wolności obywatelskich.

Chodzi tutaj o uchwałę w sprawie działalności orzeczniczej Izby Dyscyplinarnej SN, RPO oraz tajemnicy adwokackiej. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią poniżej.

 

UCHWAŁA NR 1

ZGROMADZENIA IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE

Z DNIA 29 MAJA 2021 ROKU

 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie podziela niepokój Prezydencji Federacji Adwokatur Europejskich (FBE) w związku z orzeczeniem polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 15 kwietnia 2021 r. (sygn. akt K 20/20), którego skutkiem może być faktyczne odebranie obywatelom demokratycznego kraju, będącego członkiem Unii Europejskiej, prawa do ubiegania się o ochronę ich podstawowych praw i wolności przez niezależnego Rzecznika Praw Obywatelskich, w przypadku, gdy takie prawa są zagrożone przez władze rządowe.

Jednocześnie Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie składa na ręce prof. Uniwersytetu SWPS dra hab. Adama Bodnara wyrazy uznania za jego pracę w ostatnich pięciu latach. Jako adwokaci wielokrotnie obserwowaliśmy szereg działań podejmowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara, które miały na celu obronę obywateli przed skutkami naruszania ich praw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do osób zatrzymywanych i pozbawionych wolności bez wystarczających podstaw faktycznych i prawnych.

Ogrom pracy wykonanej przez Pana prof. Uniwersytetu SWPS dra hab. Adama Bodnara i jego zespół zasługuje na ogromne uznanie. Adwokatura warszawska ma nadzieję, że praca ta będzie w najbliższych latach kontynuowana przez niezależnego Rzecznika Praw Obywatelskich, odważnie występującego w obronie praw obywatelskich – także, gdy będzie wymagało to przeciwstawienia się władzy wykonawczej.

 

UCHWAŁA NR 2

ZGROMADZENIA IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE

Z DNIA 29 MAJA 2021 ROKU

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie z rosnącym niepokojem obserwuje trwającą działalność orzeczniczą Izby Dyscyplinarnej. W ocenie warszawskiej adwokatury działalność ta jest obecnie nastawiona na represjonowanie niezależnych od władzy sędziów i prowadzona jest z pogwałceniem obowiązujących procedur, na co wskazuje m.in. fakt fizycznego niewpuszczenia adwokatów reprezentujących klientów na posiedzenie Izby Dyscyplinarnej i naruszenia ich nietykalności cielesnej w budynku Sądu Najwyższego w dniu 6 maja 2021 r.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie apeluje o pilne zmiany ustawowe, eliminujące z polskiego systemu prawnego tzw. Izbę Dyscyplinarną, jako organ obsadzony politycznie, który nie zapewnia prawa do sądu w rozumieniu standardów międzynarodowych.

 

UCHWAŁA NR 3

ZGROMADZENIA IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE

Z DNIA 29 MAJA 2021 ROKU

 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie przypomina o konieczności respektowania tajemnicy adwokackiej jako gwarancji skutecznej ochrony praw i wolności konstytucyjnych.

Od momentu powierzenia adwokatowi informacji związanych z udzielaniem pomocy prawnej wiadomości te objęte są tajemnicą, z której na gruncie przepisów ustawy Prawo o adwokaturze adwokata zwolnić nie można.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie apeluje do organów i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości o rozwagę przy składaniu wniosków w trybie art. 180 kodeksu postępowania karnego oraz uwzględnienie, że tryb ten jest nadzwyczajny i w sposób drastyczny wkracza w relację pomiędzy adwokatem a człowiekiem, któremu udziela pomocy prawnej.

Mając to na uwadze Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie stoi na stanowisku, że wobec adwokatów konsekwentnie broniących interesów ich klientów oraz informacji im powierzonych nie powinno się stosować kar przewidzianych w art. 287 kodeksu postępowania karnego, czy art. 276 kodeksu postępowania cywilnego. Odmowa złożenia zeznań przez adwokata stojącego na straży tajemnicy zawodowej i realizującego przepisy ustawy Prawo o Adwokaturze oraz Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu nie powinna być uznawana za bezpodstawną i co za tym idzie nie powinna wiązać się z możliwością nałożenia kary porządkowej.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie upoważnia Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie do podejmowania wszelkich działań mających na celu udzielenie wsparcia adwokatom i aplikantom adwokackim, w stosunku do których prowadzone są czynności godzące w tajemnicę adwokacką lub mające na celu przymuszenie do złożenia zeznań pod rygorem zastosowania kar.