Otwarty Nabór Na Wykładowców Szkolenia Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wraz z Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich ogłasza otwarty nabór na wykładowców szkolenia aplikantów adwokackich w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

ZGŁOSZENIA

Nabór skierowany jest do adwokatów warszawskiej Izby i przeprowadzany jest na podstawie Regulaminu powoływania i odwoływania wykładowców szkolenia aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie uchwalonego przez ORA Warszawa a dniu 11 kwietnia 2018 r., w raz z jego zmianą z dnia 23 września 2021 r.

Zgłoszenia winny odpowiadać wymogom pkt 3 ww. Regulaminu:

1. Na listę wykładowców może być wpisana osoba posiadająca odpowiednie umiejętności praktyczne, odpowiednie doświadczenie zawodowe, jak i odpowiednie przygotowanie
teoretyczne w zakresie przedmiotu, z którego zajęcia mają być przez nią prowadzone.

2. W zakresie tych wymogów na Listę Wykładowców może być wpisana osoba:
a) wykonująca co najmniej 3 lata zawód: adwokata,
b) będąca adwokatem nie wykonującym zawodu,

Nabór adresowany jest do adwokatów, którzy posiadają praktyczną znajomość wskazanych przez siebie dziedzin prawa, a także czas i dyspozycyjność pozwalającą na podjęcie się nowych obowiązków w ramach szkolenia aplikantów adwokackich naszej Izby. Mile widziane jest doświadczenie w działalności dydaktyczno-szkoleniowej.

Na listę wykładowców nie zostanie wpisany adwokat karany dyscyplinarnie wobec którego nie zatarło się skazanie, zalegający z opłatą składki oraz opłatą z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Adwokaci zainteresowani udziałem w naborze proszeni są o przesyłanie zgłoszenia, wyłącznie w formie elektronicznej, wraz ze skanem ankiety personalnej wykładowcy, na adres: k.gajowniczek-pruszynska@ora-warszawa.com.pl, ewa.bojanowska@ora-warszawa.com.pl

Termin składania aplikacji: 10 listopada 2021 r.

Spośród nadesłanych aplikacji Kierownik Szkolenia i Komisja Szkolenia przedstawi Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie rekomendacje co do wpisania wybranych kandydatów na listę szkolenia aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie.