ORA w Warszawie zwołała Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzanie Izby na dzień 30 i 31 stycznia br.

Dzisiaj na zdalnym posiedzeniu ORA w Warszawie – zgodnie z zapowiedziami – podjęła jednomyślnie uchwałę o zwołaniu Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia Izby na dzień 30 i 31 stycznia br. Zgromadzenie odbędzie się w trybie zdalnym. Zgromadzenie rozpocznie się 30 stycznia br. o godzenie 9.00. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad pierwszy dzień będzie poświęcony m. in. uchwalenie budżetu i wymaganych sprawozdań, w drugim dniu odbędą się prezentacje kandydatur na funkcje samorządowe i głosowania personalne.

Zgromadzenie będzie się odbywało za pośrednictwem systemu informatycznego WZA24, którego operatorem jest MWC spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Także za pośrednictwem tego systemu, zapewniającego tajność głosowań, odbywać się będą na Zgromadzeniu wszystkie wybory.

Uczestnictwo on-line w Zgromadzeniu

Uczestnictwo w Zgromadzeniu będzie możliwe on-line po zalogowaniu się do serwera umożliwiającego zdalne podłączenie osób upoważnionych do brania udziału w Zgromadzeniu. Dane (nazwa użytkownika i hasło dostępu do platformy WZA24) weryfikujące dostęp do serwera wraz z instrukcją logowania zostaną przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich na co najmniej 14 dni przed datą Zgromadzenia.

Zgłaszanie kandydatur

ORA w Warszawie uchwaliła, iż zgłoszenia kandydatów na stanowiska: Dziekana, Prezesa Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, do organów Izby Adwokackiej w Warszawie oraz na delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury przyjmowane będą w formie pisemnej poprzez złożenie przez kancelarię Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie lub listem poleconym w dniach 15 stycznia 2021 r. – 26 stycznia 2021 r. w godzinach 9.00-16.00. Jednocześnie Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie uchwaliła, że w dniu 26 stycznia 2021 roku po godz. 16.00 żadne zgłoszenia kandydatów nie będą przyjmowane, w szczególności nie będą przyjmowane podczas Zgromadzenia Izby. O chwili zgłoszenia kandydatury decyduje data wpływu pisma do kancelarii Okręgowej Rady Adwokackiej i zasada ta odnosi się również do kandydatur zgłaszanych listownie. Także zgłoszenia kandydatów do wszystkich komisji działających w ramach Zgromadzenia oraz do Prezydium Zgromadzenia przyjmowane będą przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie w/w terminie i w/w sposób.

Projekty pisemnych wniosków i uchwał

Projekty pisemnych wniosków i uchwał przyjmowane będą przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie w formie pisemnej poprzez złożenie przez kancelarię Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie lub listem poleconym również w dniach 15 stycznia 2021 r. – 26 stycznia 2021 r. w godzinach 9.00-16.00. W dniu 26 stycznia 2021 roku po godz. 16.00 żadne projekty wniosków i uchwał nie będą przyjmowane, w szczególności nie będą przyjmowane podczas Zgromadzenia Izby. O chwili złożenia projektu decyduje data jego wpływu do kancelarii Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Transmisja przebiegu obrad

Przebieg obrad Zgromadzenia Izby transmitowany będzie za pomocą obrazu i dźwięku, za pośrednictwem wygenerowanej strony zabezpieczonej certyfikatem SSL. Dostęp do transmisji możliwy jest przez system informatyczny WZA24, do którego logują się adwokaci Izby Adwokackiej w Warszawie lub – bez prawa głosu – inne osoby zaproszone do udziału w Zgromadzeniu Izby przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie lub Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Miejsce publikacji do publicznej wiadomości kandydatur oraz pisemnych projektów uchwał i wniosków

ORA w Warszawie wskazała także stronę www.ora-warszawa.com.pl oraz fanpejdż Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na portalu FB jako miejsce publikacji do publicznej wiadomości wszystkich kandydatur oraz projektów uchwał i wniosków.

 

adw. Michał Fertak

rzecznik prasowy ORA w Warszawie

Uchwała ORA w Warszawie zwołująca Zgromadzenie Izby