ORA powołała składy Komisji, zastępców rzecznika dyscyplinarnego oraz Sekretarza Prawniczego ds. Skarg

11 lutego br. odbyło się zdalne posiedzenie ORA w Warszawie. Rada m. in powołała Komisje, zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Sekretarza Prawniczego ds. Skargowych i Sekretarza Sądu Polubownego.

Na posiedzeniu podjęto uchwały o powołaniu 15 Komisji regulaminowych i pozaregulaminowych przy Okręgowej Rady Adwokackiej oraz wybrano ich składy osobowe. Wszystkim osobom wybranym do Komisji serdecznie gratulujemy, życząc owocnej pracy na rzecz naszego samorządu. Powołane Komisje i ich skład osobowy znajduje się tutaj: Skład Komisji przy ORA w Warszawie

Rada powołała, zgodnie z wnioskiem Rzecznika Dyscyplinarnego naszej izby, zastępców rzecznika dyscyplinarnego. Pełna lista powołanych zastępców znajduje się tutaj: Lista Zastępców RD

Na Sekretarza Prawniczego ds. Skargowych powołano adw. Jakuba Bartosiaka, natomiast Sekretarza Sądu Polubownego adw. Jakuba Jacynę.

Rada omówiła także większość uchwał zgromadzenia Izby i podjęła następujące działania zmierzające do ich wykonania:

 1. Uchwała nr 1 Zgromadzenia Izby (uczczenie pamięci adwokatów więzionych i zamordowanych w niemieckich, nazistowskich obozach koncentracyjnych) – przekazana do Naczelnej Rady Adwokackiej wraz z stosownym wnioskiem ORA o pośmiertne przyznanie odznaki Adwokatura Zasłużonym”;
 2. Uchwała nr 3 Zgromadzenia Izby (powołanie Komisji ds. ochrony zawodu i zwalczania nieuczciwej konkurencji) – uchwała zrealizowana, na posiedzeniu powołano Komisję;
 3. Uchwała nr 4 Zgromadzenia Izby (podjęcie prac nad uregulowaniem definicji usługi prawnej) – nie była omawiana na posiedzeniu, jako kierowana do organów adwokatury, w tym w szczególności do NRA i KZA, a nie do organów Izby.
 4. Uchwała nr 5 Zgromadzenia Izby (popieranie zmian w zakresie ograniczenia zakazu reklamy) – Rada podjęła uchwałę popierającą zmiany w zakresie ograniczenia zakazu reklamy i zwróciła się do NRA i KZA o podjęcie działań umożliwiających adwokatom korzystanie z reklamy w granicach dobrych obyczajów i godności zawodu
 5. Uchwała nr 6 Zgromadzenia Izby (zalecenia dla Delegatów na KZA) – nie była omawiana na posiedzeniu, jako kierowana do Delegatów na KZA, a nie do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie;
 6. Uchwała nr 8 Zgromadzenia Izby (bieżące informowanie członków Izby o postępowaniach sądowych, których stroną jest Izba, udostępnianie informacji przez Prezesa SD i RD o postępowaniach przed TSUE) – skierowana do Komisji ds. Informacji Publicznej, Prezesa Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika Dyscyplinarnego z prośbą o pilne wyrażenie opinii co do rekomendowanego sposobu wykonania uchwały;
 7. Uchwała nr 10 Zgromadzenia Izby (kwartalne przedstawianie informacji ze spraw finansowych Izby i Fundacji Adwokatury Warszawskiej) – skierowana do Skarbnika Izby i Zarządu Fundacji z prośbą o przedstawienie propozycji sposobu wykonania;
 8. Uchwała nr 11 Zgromadzenia Izby (udostępnienie członkom Izby dokumentacji związanej ze sprzedażą nieruchomości) – skierowana do Sekretarza i Skarbnika ORA w Warszawie o przedstawienie sposobu wykonaniu uchwały po konsultacji z Komisją ds. Informacji Publicznej i Inspektorem Ochrony Danych Osobowych;
 9. Uchwała nr 12 Zgromadzenia Izby (relacje z posiedzeń Rady, udostępnianie protokołów z posiedzeń Prezydium) – skierowana do Komisji ds. Informacji Publicznej oraz do Inspektora Ochrony Danych Osobowych celem przedstawienia sposobu wykonania z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia ochrony informacji chronionych, zwłaszcza osobowych;
 10. Uchwała nr 13 Zgromadzenia Izby (zobowiązanie Rady do realizacji założeń programowych grupy Adwokatura 2020) – z uwagi na obszerność i wielowątkowość skierowana do dalszej dyskusji na kolejnym posiedzeniu Rady;
 11. Uchwała nr 14 Zgromadzenia Izby (przygotowanie preliminarza budżetowego na rok 2021 zawierającego zwolnienia ze składek) – skierowana do Skarbnika ORA w Warszawie z prośbą o przeprowadzenie analizy finansowej i pilne udzielenie informacji o skutkach budżetowych uchwały;
 12. Uchwała nr 15 Zgromadzenia Izby (podjęcie prac nad stworzeniem siedzib dla kancelarii adwokackich na bazie posiadanych lokali) – skierowana do Sekretarza ORA w Warszawie z prośbą o pilne przedstawienie informacji o posiadanych przez izbę nieruchomościach, w kontekście możliwości ich wykorzystania;
 13. Uchwała nr 16 Zgromadzenia Izby (stworzenie listy osób podejmujących się zastępstw procesowych) –  skierowana do Zastępcy Sekretarza ORA w Warszawie celem opracowania sposobu realizacji uchwały;
 14. Uchwała nr 17 Zgromadzenia Izby (sporządzanie uproszczonych rocznych sprawozdań finansowych) – skierowana do Skarbnika ORA w Warszawie celem wykonania.

Podjęto także kierunkowe zgody:

 • zgodą na organizację najbliższego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie w trybie zdalnym w dniu 29 maja br., nakładając na Prezydium obowiązek podjęcia niezbędnych działań w tym zakresie;
 • zgodę na organizację egzaminu adwokackiego w roku 2021 w Warsaw Ptak EXPO w Nadarzynie.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęła stanowisko przeciwko proponowanemu obciążeniu mediów tzw. „składką solidarnościową. Szczegóły znajdują się tutaj: Stanowisko ORA w Warszawie w sprawie zagrożeń konstytucyjnie gwarantowanych wolności mediów i wolności słowa.

 

adw. Grzegorz Kukowka

rzecznik prasowy ORA w Warszawie