Ogłoszenie o naborze na funkcję arbitrów w postępowaniu, w sprawie o zapłatę, wszczętym przed Sądem Polubownym przy ORA w Warszawie

Poniżej publikujemy ogłoszenie o naborze na funkcję arbitrów w postępowaniu, w sprawie o zapłatę, wszczętym przed Sądem Polubownym przy ORA w Warszawie.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak, na podstawie § 11 Regulaminu Sądu Polubownego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2002 r., ze zm. z dnia 8 września 2005 r.), ogłasza nabór na funkcję arbitrów w postępowaniu, w sprawie o zapłatę, wszczętym przed Sądem Polubownym przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Wybór zostanie dokonany przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaja Pietrzaka spośród zgłoszonych adwokatów, wpisanych na listę adwokatów wykonujących zawód prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Zgłoszenia swojej kandydatury należy dokonać w terminie 14 dni tj. do dnia 5 czerwca 2020 r. na adres: sad.polubowny@ora-warszawa.com.pl.