Możliwość sponsorowania konferencji Elektromobilność cz. 1 – aspekty techniczne i prawne

Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie informuje o możliwości sponsorowania konferencji Elektromobilność cz. 1 – aspekty techniczne i prawne. Konferencja, organizowana przez Sekcję Prawa Drogowego, odbędzie się 24 września o godzinie 18.00 w siedzibie ORA w Warszawie. 

Tematem konferencji będą zarówno kwestie techniczne – jak działają samochody elektryczne, specyfika ich budowy, rozróżnienie napędów elektrycznych, hybrydowych i wodorowych, serwis samochodów elektrycznych jak również kwestie prawne wynikające z ustawy.

  1. Wartość sponsoringu 500 (pięćset złotych) zł brutto obejmuje:

– umieszczenie informacji o Sponsorze w wydarzeniu na stronie internetowej Organizatora, w Informatorze wysyłanym przez Organizatora do ok. 9 tys. odbiorców oraz w portalu społecznościowym Facebook wraz z logotypem lub linkiem do miejsca wskazanego przez Sponsora;
– wystawienie 1 roll-up’u Sponsora – w miejscu wskazanym przez Organizatora;
– wymienienie nazwy Sponsora w przemówieniu Organizatora otwierającym spotkanie oraz w relacjach z wydarzenia;

  1. Wartość sponsoringu wskazana w punkcie 1 może być udzielona jednorazowo przez dany podmiot w związku z tym wydarzeniem.
  2. Dopuszcza się maksymalną liczbę 5 (pięciu) sponsorów, których Oferty zostaną wybrane przez Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
  3. W przypadku Ofert niezawierających braków decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Wszystkie podmioty zainteresowane sponsorowaniem wydarzenia proszone są o składanie ofert na adres ora.warszawa@adwokatura.pl do dnia 23 września br,
  5. Zgodnie z pkt 5.3 Regulaminu dotyczącego finansowania przez podmioty zewnętrzne wydarzeń organizowanych przez Izbę Adwokacką w Warszawie, jej organy lub jednostki organizacyjne Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie może pozostawić Ofertę bez rozpoznania bez podania przyczyny.
  6. Ogłoszenie jest skierowane do kancelarii adwokackich, a także innych podmiotów, które wyrażą wolę sponsorowania Konferencji.