Możliwość sponsoringu V OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI APLIKANTÓW ADWOKACKICH „PRAWO A NOWE TECHNOLOGIE”

Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie informuje o możliwości sponsorowania V OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI APLIKANTÓW ADWOKACKICH „PRAWO A NOWE TECHNOLOGIE”, która odbędzie się w dniach 20 – 22 września 2019 r.

Konferencja jest organizowana przez Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie przy wsparciu Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Konferencja składać się będzie z 3 paneli tematycznych dot. nowych technologii, prawa własności intelektualnej oraz wpływu rozwoju technologicznego na postępowanie. Aplikanci adwokaccy z całej Polski mogą nadsyłać abstrakty wystąpień, spośród których jury wybierze po max. 5 najlepszych do każdego panelu. W dniu Konferencji aplikanci wygłoszą swoje wystąpienia, a 3 najlepszych mówców zostanie nagrodzonych Nagrodą Główną.

Konferencja adresowana jest do aplikantów adwokackich z całej Polski i w ubiegłym roku była bardzo udanym, merytorycznie niezwykle ciekawym wydarzeniem.

  1. Wartość sponsoringu 1 000 (jeden tysiąc złotych) zł brutto obejmuje:

– umieszczenie informacji o Sponsorze w wydarzeniu na stronie internetowej Organizatora, w Informatorze wysyłanym przez Organizatora do ok. 9 tys. odbiorców oraz w portalu społecznościowym Facebook wraz z logotypem lub linkiem do miejsca wskazanego przez Sponsora;

– wystawienie 1 roll-up’u Sponsora – w miejscu wskazanym przez Organizatora;

– wymienienie nazwy Sponsora w przemówieniu Organizatora otwierającym Konferencję oraz w relacjach z wydarzenia;

– zaproszenie max. 2 przedstawicieli Sponsora na Kolację Powitalną organizowaną dla czynnych uczestników Konferencji w dniu 20 września 2019 r.

  1. Wartość sponsoringu wskazana w punkcie 1 może być udzielona jednorazowo przez dany podmiot w związku z tym wydarzeniem.
  2. Dopuszcza się maksymalną liczbę 5 (pięciu) sponsorów, których Oferty zostaną wybrane przez Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie.
  3. W przypadku Ofert niezawierających braków decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Wszystkie podmioty zainteresowane sponsorowaniem wydarzenia proszone są o składanie ofert na adres ora.warszawa@adwokatura.pl do dnia 15 czerwca 2019 r.
  5. Zgodnie z pkt 5.3 Regulaminu dotyczącego finansowania przez podmioty zewnętrzne wydarzeń organizowanych przez Izbę Adwokacką w Warszawie, jej organy lub jednostki organizacyjne Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie może pozostawić Ofertę bez rozpoznania bez podania przyczyny.
  6. Ogłoszenie jest skierowane do kancelarii adwokackich, a także innych podmiotów, które wyrażą wolę sponsorowania Konferencji.