Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na esej pt.: "Rola adwokatów w życiu społecznym"

Konkurs na stanowisko opiekuna pierwszego roku szkolenia aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zaprasza Koleżanki i Kolegów – Adwokatki i Adwokatów należących do Izby Adwokackiej w Warszawie do składania ofert na stanowisko opiekuna roku pierwszego aplikacji adwokackiej w Warszawie. Okręgowa Rada Adwokacka dokona wyboru spośród nadesłanych zgłoszeń.

Wymagania od kandydatów:

 • aktualny wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie;
 • odbycie aplikacji adwokackiej;
 • niekaralność dyscyplinarna, niezaleganie ze składkami adwokackimi;
 • dyspozycyjność w zakresie godzin i czasu pracy;
 • swobodne posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej;
 • wysoka kultura osobista, odpowiedzialność za powierzone zadania.
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej i pracy z młodzieżą będą dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków (przykładowo):

 • gotowość do odbywania regularnych dyżurów w siedzibie Działu Szkolenia, przy ul. Bobrowieckiej, co najmniej raz w tygodniu, w wymiarze czasowym nie krótszym niż dwie godziny zegarowe w trakcie jednego dyżuru;
 • utrzymywanie stałej relacji z aplikantami pierwszego roku, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, mediów społecznościowych i e-dziennika;
 • przekazywanie uwag i sugestii aplikantów do odpowiednich adresatów oraz ewentualne udzielanie odpowiedzi aplikantom w imieniu odpowiednich adresatów;
 • przyjmowanie wniosków i uwag aplikantów nt. szkoleń i kwestii losowych (w tym ekonomicznych).
 • znajomość zakresu szkolenia na pierwszym roku aplikacji;

Oferujemy:

 • ciekawą pracę na rzecz samorządu oraz możliwość rozwoju zawodowego;
 • wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.400 zł brutto.

Prosimy o przesyłanie ofert wraz z życiorysem oraz oświadczeniem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,

w terminie do dnia 30 października 2019 r. na adres mailowy: konkurs@ora-warszawa.com.pl oraz składanie podpisanych oryginałów ofert w biurze podawczym Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie lub listownie na adres Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Al. Ujazdowskie 49, 00-536 Warszawa z informacją w tytule e-maila, bądź na kopercie „Konkurs na stanowisko opiekuna pierwszego roku szkolenia aplikantów adwokackich”.

Zgłoszenia bez stosownej zgody dot. przetwarzania danych będą niezwłocznie usuwane.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, al. Ujazdowskie 49, 00-536 Warszawa, zwana dalej Administratorem.
 • Kontakt z Administratorem w kwestii ochrony danych osobowych i wykonywania praw  z nimi związanych należy wykonywać poprzez adres e-mail: iod@ora-warszawa.com.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia opiekuna pierwszego roku szkolenia aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie.
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
 1. dostępu do swoich danych osobowych;
 2. sprostowania swoich danych osobowych;
 3. usunięcia swoich danych osobowych (żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w konkursie);
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego;

oraz ponadto w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody prawo do:

 1. przenoszenia danych;
 2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w konkursie.

W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail na adres wskazany w pkt 2 powyżej.

 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • W określonych sytuacjach możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać następującym odbiorcom: podmiotom współpracującym z nami w zakresie dostarczenia rozwiązań informatycznych, zapewniającym hosting poczty elektronicznej, doradczym w zakresie ochrony danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, tj. przez 3 miesiące od zamknięcia ważności oferty a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty przez dalszy okres niezbędny do zawarcia umowy i współpracy.