Komunikat po posiedzeniu Prezydium ORA w Warszawie w dniu 3 września br.

Informuję, że Prezydium ORA w Warszawie – w związku z odpowiedź do NRA Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wobec stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości przekazanego w wywiadzie z Wiceministrem Sprawiedliwości Sebastianem Kaletą w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazeta Prawna – zarekomendowało Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie odwołanie Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie w formie tradycyjnej, wstępnie planowanego na dzień 17 października br.

W myśl przyjętej w piśmie GIS interpretacji maksymalna ilość osób, jaka może fizycznie uczestniczyć w zgromadzeniach izb adwokackich, z zachowaniem wszystkich wymogów sanitarno-epidemicznych, wynosi 150 osób.

W ocenie Głównego Inspektora Sanitarnego, uwzględniając w szczególności art. 57 i 58 ustawy Prawo o adwokaturze (oraz art. 39 i 40 w przypadku izby adwokackiej) „nie jest uzasadniony podgląd, iż Naczelna Rada Adwokacka jest podmiotem prowadzącym działalność związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania – o którym mowa w § 7 ust. 3 rozporządzenia. Stosowany powinien być zatem § 25 ust. 9 rozporządzenia, który dotyczy organizowania innych niż określone w § 25 w ust. 1 imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju – z ograniczeniem, co do zasady, uczestników zebrania do 150 osób. Trudno uznać zorganizowanie zebrania izby samorządu zawodowego, które jest zebraniem wyborczym służącym wyborowi organów tego samorządu za działalność związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami.”

Wobec powyższego Prezydium ORA w Warszawie podjęło decyzję o niezwłocznym przekazaniu na najbliższe posiedzenie ORA w Warszawie rekomendacji zarówno w kwestii odwołania Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie w dniu 17 października br., jak również – już zwołanych także w formie tradycyjnej – zebrań delegatów na to zgromadzenie.

Podkreślmy także, iż intencja Prezydium ORA w Warszawie i Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w zakresie organizacji zgromadzenia izby była od początku taka sama. Zgromadzenie powinno odbyć się z zachowaniem niezbędnych standardów sanitarnych przewidzianych przepisami prawa oraz w takim miejscu i w taki sposób, aby nie zakłócić w pełni demokratycznego i transparentnego przebiegu Zgromadzenia oraz wyboru nowych władz samorządowych.

Wyrazem tej konsekwentnie artykułowanej intencji było jednoznaczne stanowisko dziekana ORA w Warszawie adw. Mikołaja Pietrzaka, zaprezentowane podczas plenum NRA w dniu 27 sierpnia br., zgodnie z którym odsuwanie wyborów demokratycznych w samorządach i przedłużanie kadencji jest nieuzasadnione i nie służy samorządowi.

Należy jednocześnie pamiętać, że szukając nowych rozwiązań w zakresie przeprowadzenia zgromadzenia, trzeba uwzględnić sytuację osób e-wykluczonych informatycznie (tak aby i te osoby miały zapewnione możliwości udziału w takim Zgromadzeniu czynnego oraz biernego prawa wyborczego). Izby Adwokackie w całej Polsce zrzeszają bowiem osoby, które nie są biegłe w obsłudze informatycznej ze względu na różne okoliczności obiektywne i nie posługują się również w codziennej komunikacji pocztą elektroniczną.

Jednocześnie informuję, że na dzień 4 września 2020 r. zostało zwołane posiedzenie Zespołu powołanego przy ORA w Warszawie do spraw organizacji Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie celem omówienia aktualnych możliwości w pierwszym rzędzie prawnych, a następnie technicznych organizacji Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie w możliwie szybkim terminie.

adw. Michał Fertak – rzecznik prasowy ORA w Warszawie