Komunikat Dziekana ORA w Warszawie w sprawie pisma do Ministerstwa Zdrowia dotyczącego priorytetowych szczepień dla adwokatów

Poniżej publikujemy komunikat Dziekana ORA w Warszawie wobec wątpliwości dotyczących pisemnego wystąpienia w dnu 29 grudnia 2020 roku do Ministra Zdrowia z apelem, aby zapewnić priorytetowe szczepienie dla adwokatów i aplikantów adwokackich.

Komunikat Dziekana ORA w Warszawie w sprawie pisma do Ministerstwa Zdrowia dotyczącego priorytetowych szczepień dla adwokatów

Wobec wątpliwości dotyczących mojego pisemnego wystąpienia w dnu 29 grudnia 2020 roku do Ministra Zdrowia z apelem, aby zapewnić priorytetowe szczepienie dla adwokatów i aplikantów adwokackich, pragnę przedstawić parę uwag. Liczę na to, że wyjaśnię w ten sposób pojawiające się w przestrzeni publicznej wątpliwości.

  1. Adwokaci i aplikanci adwokaccy są bardziej niż wielu innych obywateli narażeni na zarażenie covid-19. Charakter ich pracy sprawia, iż muszą z różnymi ludźmi spotkać się bezpośrednio i to w warunkach, w których bardzo często niemożliwe jest zapewnienie i przestrzeganie odpowiednich norm sanitarnych. Chodzi tu m. in. o udział w czynnościach z zatrzymanymi, w przeszukaniach czy innych czynnościach procesowych, w których konieczny jest bezpośredni udział profesjonalnych pełnomocników. W konsekwencji ich zarażenie czy kwarantanna ma fundamentalny wpływ na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w trakcie pandemii.
  2. Mimo staranności w zakresie przestrzegania norm sanitarnych (maska, rękawiczki i środki dezynfekujące), często dochodzi w w/w warunkach do zakażeń samych adwokatów lub innych osób biorących udział w tych czynnościach. W efekcie zakażeń lub konieczności zachowania kwarantanny dochodzi do wyłączenia z funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości nie tylko poszczególnych adwokatów, ale całych kancelarii adwokackich, zespołów prokuratorskich, policyjnych i sędziowskich. To prowadzi do odraczania posiedzeń, rozpraw i innych czynności procesowych, także krytycznych z punktu widzenia interesu obywateli. Czynności te nie odbywają się planowo i są odkładane na kolejne tygodnie lub miesiące. Wysoki wskaźnik zakażeń, jak i kwarantann w naszym środowisku oznacza w praktyce paraliż wymiaru sprawiedliwości, w sposób uderzający w prawa i wolności obywateli.
  3. Zatem postulat priorytetowego dostępu do sczepień dla adwokatów i aplikantów adwokackich podniesiony w w/w piśmie do Ministra Zdrowia nie był tylko przejawem uzasadnionej dbałości o bezpieczeństwo zdrowotne uczestników wymiaru sprawiedliwości, w tym adwokatów, prokuratorów, policjantów czy sędziów, ale troski o zachowanie niezbędnego poziomu funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Brak priorytetowego potraktowania tych grup zawodowych może prowadzić do nieodwracalnych szkód w sprawach obywateli przed sądami i organami ścigania.
  4. Próba sugerowania w przestrzeni publicznej – w oparciu o w/w pismo – że dopatrujemy się porównywalnego zagrożenia zarażeniem wśród adwokatów i medyków jest nadużyciem. Medycy w sposób niebudzący wątpliwości są na pierwszej linii frontu walki z wirusem i to im należy się w pierwszym rzędzie ochrona.
  5. Podkreślam także, iż wskazując grupę „0”, miałem na myśli jej priorytetowy charakter. W istocie w piśmie tym chodzi o zaliczenie adwokatów i aplikantów adwokackich do adekwatnej kategorii priorytetowej.
  6. Moje pisemne wystąpienie było transparentne i opublikowane, pozbawione charakteru zakulisowego. Zestawianie mojego pisma, które powstało przed wybuchem tzw. afery celebryckiej, z tą aferą uważam za nieporozumienie i nadużycie. Zdecydowanie potępiam sięganie po nietransparentne metody dostępu do szczepień poza kolejnością. Budzi to mój zdecydowany sprzeciw.
  7. W odpowiedzi na pojawiające się zarzuty o brak priorytetowego dostępu do szczepień przedstawicieli wielu zawodów narażonych bardziej od innych na zarażenie covid – 19, jak np. kierowcy środków komunikacji miejskiej czy pracownicy handlu, to podzielając zasadność tych zarzutów, wskazuję, że jako dziekan ORA w Warszawie nie mam uprawnień, aby występować w obronie tych grup. Uczyniłem to w imieniu grupy, którą reprezentuję. Uważam, iż miałem zarówno do tego mandat, jak i obowiązek, pozostawiając ostateczną ocenę zasadności mojego postulatu Ministrowi Zdrowia.

 

adw. Mikołaj Pietrzak

Dziekan ORA w Warszawie