Kolejne video-spotkanie z Prezesem SO w Warszawa Praga w sprawie ułatwienia pracy adwokatów w czasie pandemii

20 listopada br. odbyło się kolejne spotkanie na platformie ZOOM z Prezesem Sądu Okręgowego Warszawa Praga SSO Pawłem Iwaniukiem, w którym wziął udział dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak. Celem spotkania było omówienie bieżących problemów w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w czasie pandemii.

W trakcie spotkania poruszono sześć zagadnień problemowych, które były przedmiotem wspólnej analizy i poszukiwania adekwatnych rozwiązań. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że taka wspólna praca to jeden z najefektywniejszych sposobów wypracowywania najlepszych rozwiązań i bieżącego reagowania na pojawiające się problemy.

Dwuzmianowość

W związku z treścią rekomendacji Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2020 r. dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak zapytał Prezesa SO Warszawa Praga o ewentualne plany w zakresie pracy sądu w systemie dwuzmianowym. Zaznaczył przy tym, iż zaproponowany przez MS system wprowadziłby dezorganizację w pracy kancelarii i poszczególnych adwokatów oraz mógłby prowadzić do nadmiernego obciążenia w pracy nie tylko sędziów i pełnomocników procesowych, ale także stron postępowania. Prezes Paweł Iwaniuk zaznaczył, iż obecnie nie wprowadził takiego rozwiązania i w związku z możliwością stworzenia bezpiecznego dystansu społecznego w sądzie, tak wśród osób uczestniczących w czynnościach sądowych, jak też wśród pracowników nie przewiduje jego wprowadzenia w przyszłości, zaznaczając, iż ewentualne korekty w obecnym funkcjonowaniu sądu mogą być podyktowane zmianą bieżącej sytuacji faktycznej lub normatywnej. (O decyzjach innych prezesów sądów przeczytasz tutaj.)

Efektywna organizacja przebiegu rozprawy

Dziekan ORA w Warszawie zwrócił także uwagę na konieczność efektywnej organizacji przebiegu rozprawy z uwzględnieniem jej nadzwyczajnych warunków. Dziekan ORA w Warszawie zaznaczył, iż naturalnemu napięciu psychicznemu występującemu na rozprawie towarzyszy obecnie także dodatkowe zmęczenie fizyczne związane z ograniczeniem w procesie oddychania (maseczka lub przyłbica). To zmęczenie potęguje się szczególnie podczas zabierania głosu przed sądem. Prezes Iwaniuk wskazał, iż w rozmowach z sędziami zwróci uwagę na tę dolegliwość i poprosi o branie okoliczności zmęczenia fizycznego pod uwagę przy organizacji rozpraw.

Wiążące oświadczenia pełnomocników w sprawie kwarantanny

Dziekan ORA w Warszawie – podobnie jak podczas poprzedniego spotkania – poruszył sprawę przekazywania informacji o kierowaniu na kwarantannę, w przypadku kiedy adwokat otrzymuje taką informację drogą telefoniczną. Dziekan ORA w Warszawie podziękował za wszystkie dotychczasowe sytuacje uwzględniania przez sędziów ustnych oświadczeń adwokatów o skierowaniu ich na kwarantannę, w których brano po uwagę fakt, iż adwokaci wykonują zawód zaufania publicznego. Prezes Paweł Iwaniuk zadeklarował dalsze uwrażliwianie sędziów na to zagadnienie, uwzględniające aktualną sytuację i charakter wykonywanego przez adwokatów zawodu zaufania publicznego.

Uprzywilejowany dostęp do BOI dla adwokatów w SO Warszawa Praga

Dziekan ORA w Warszawie skierował prośbę do Prezesa SO Warszawa Praga o zorganizowanie po stronie sądu uprzywilejowanego dostępu do Biura Obsługi Interesanta i czytelni akt dla adwokatów w SO Warszawa Praga. Wskazał, iż obecnie bardzo często występują utrudnienia w tym dostępie. Powoduje to przeszkody w pracy pełnomocników i ogranicza właściwe wykonywanie obowiązków służbowych przez adwokatów. Prezes SO Warszawa Praga podkreślił, iż podjął działania w tym zakresie, aby rozwiązać ten problem.

Problem z prawidłowym funkcjonowaniem portalu informacyjnego

Podczas spotkania ponownie rozmawiano na temat problemu z korzystaniem z portalu informacyjnego Sądu Okręgowego Warszawa Praga. Prezes Paweł Iwaniuk powiedział, iż powołał już specjalny zespół roboczy w celu rozwiązania tego problemu i podejmowane są już działania w tej sprawie. Wskazał jednocześnie, że rozwiązanie problemu nie leży wyłącznie w jego gestii, ale także Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Częstsze rozprawy online

Podczas spotkania Prezes SO Warszawa Praga przedstawił informację, iż wielu uczestników postępowań zwraca się do sądu z prośbą o możliwość zdalnego uczestnictwa w rozprawach ze względu na ograniczenia związane z koronawirusem. Prezes wskazał, że sąd stara się wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom, szczególnie w sprawach cywilnych, gdzie nie sprzeciwiają się temu interesy żadnej ze stron. Zasygnalizował jednak, że niektórzy z uczestników postępowań, którzy wyrażają wolę takiego uczestnictwa w rozprawie, nie posiadają lub nie potrafią wykorzystać odpowiednej infrastruktury technicznej do zdalnego udziału w czynnościach procesowych. W związku z tym Prezes Paweł Iwaniuk zasygnalizował, iż jako jeden z możliwych sposobów rozwiązania tego problemu widzi np. zwrócenie się do kancelarii prawniczych z zapytaniem o możliwość wykorzystywania ich infrastruktury technicznej w tym zakresie. Możliwe zatem, że sądy będą zwracały się do pełnomocników z prośbą o umożliwienie uczestnikom postępowania skorzystanie z pomocy kancelarii, które ułatwią tego rodzaju zdalny udział.

Prezes SO Warszawa Praga oraz Dziekan ORA w Warszawie potwierdzili wolę kolejnych spotkań w tej formie w przypadku nowych bieżących problemów dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

adw. Michał Fertak – rzecznik prasowy ORA w Warszawie