Dziekan ORA w Warszawie apeluje o zwołanie nadzwyczajnego KZA, ORA w Warszawie o zmianę ustawy covidowej

Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak skierował do Prezesa NRA i Prezydium NRA wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury. To jedno z wielu działań zmierzających do przeprowadzenia w najszybszym możliwym terminie prawnie skutecznego i bezpiecznego zdalnego lub częściowo zdalnego Zgromadzenia Izby.

Wbrew zapowiedziom Ministerstwa Sprawiedliwości składanym Naczelnej Radzie Adwokackiej, nie przyjęto do tej pory zmian prawnych, umożliwiających Naczelnej Radzie Adwokackiej uchwalenie stosownych zmian w regulaminie przeprowadzenia zgromadzeń izb, tak aby mogły się one odbyć w formie zdalnej lub hybrydowej. Aby Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie mogło odbyć się w tym roku w sposób bezpieczny, niezbędne jest podjęcie przez władze Adwokatury konkretnych działań. Zgodnie z art. 56 pkt 6 ustawy Prawo o adwokaturze regulamin dotyczący trybu wyborów do organów adwokatury i organów izb adwokackich może określić jedynie Krajowy Zjazd Adwokatury.  Dziekan ORA w swoim piśmie wskazuje, że Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury powinien zostać zwołany wyłącznie w tym celu i na podstawie art. 14hb ustawy kryzysowej (który obowiązuje od 9 października 2020 r.) będzie mógł się odbyć zdalnie.

Zachęcam do zapoznania się z całą treścią pisma.

Jednocześnie ORA w Warszawie podjęła jednogłośnie w trybie obiegowym stanowisko, w którym apeluje do przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Sejmu RP o wykreślenie zdania pierwszego z art. 14hb ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r., przewidującego obowiązek 50% quorum dla ważności uchwał, podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym oraz o wprowadzenia ustawowej delegacji dla Naczelnej Rady Adwokackiej do uchwalenia normatywnych rozwiązań umożliwiających przeprowadzenie zgromadzeń izb adwokackich w sposób zdalny lub z elementami zdalnymi.

Niezależnie od ewentualnego wprowadzenia zmian regulaminowych przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury, zgodnie z wnioskiem Dziekana ORA w Warszawie, aktualnie obowiązujące prawo (po wprowadzeniu 9 października art. 14hb ustawy kryzysowej) przewiduje wymóg 50% quorum dla ważności uchwał podejmowanych w formie zdalnej lub hybrydowej. W przypadku Izby Adwokackiej w Warszawie wymóg zachowania takiego quorum może skutecznie uniemożliwić podejmowanie jakichkolwiek uchwał lub przeprowadzenie wyborów przez Zgromadzenie Izby za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Z tego powodu niezbędna jest zmiana ustawy, której domaga się ORA w Warszawie.

Zachęcam do zapoznania się z całą treścią stanowiska.

 

adw. Michał Fertak

Rzecznik prasowy ORA w Warszawie