Dwie uchwały ORA w Warszawie przez aklamację w sprawie SSN Włodzimierza Wróbla

13 maja br. ORA w Warszawie podjęła przez aklamację dwie uchwały w sprawie SSN Włodzimierza Wróbla. Zachęcamy do zapoznania się.

UCHWAŁA NR 158/2021

            Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

            z dnia 13 maja 2021 r.

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

w składzie:

 

 1. adw. Mikołaj Pietrzak – Dziekan
 2. adw. Wojciech Bagiński
 3. adw. dr hab. Zbigniew Banaszczyk
 1. dr Łukasz Chojniak
 2. Anna Czepkowska-Rutkowska – Skarbnik
 3. Michał Fertak – Zastępca Sekretarza
 4. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – Wicedziekan
 5. Jakub Jacyna – Sekretarz
 6. Tomasz Korczyński
 7. Aleksander Krysztofowicz – Wicedziekan
 8. Andrzej Orliński
 9. Agata Rewerska
 10. dr Kamil Szmid   

na posiedzeniu w dniu 13 maja 2021 roku, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, na podstawie na podstawie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651, ze zm.) w związku z art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, ze zm.),

przez aklamację

podjęła następującą uchwałę:

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraża zaniepokojenie prowadzeniem przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego postępowania przeciwko SSN Włodzimierzowi Wróblowi, zainicjowanego wnioskiem Prokuratury Krajowej o uchylenie sędziemu immunitetu.

Postępowanie prowadzone jest przez Izbę Dyscyplinarną SN, działającą pomimo postanowienia zabezpieczającego wydanego 8 kwietnia 2020 r. przez Trybunał Sprawiedliwości UE (sygn. akt  C-791/19 R). Wniosek Prokuratury Krajowej o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej (uchylenie immunitetu) sędziego Sądu Najwyższego prof. Włodzimierza Wróbla (autora uzasadnienia uchwały trzech połączonych izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. kwestionującego legalność Izby Dyscyplinarnej), nosi cechy motywowanych politycznie szykan wobec sędziego wyrażającego publicznie negatywne opinie co do stanu praworządności w Polsce.

Otrzymują:

 1. Minister Sprawiedliwości
 2. Naczelna Rada Adwokacka

 

UCHWAŁA NR 159/2021

            Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

            z dnia 13 maja 2021 r.

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

w składzie:

 

 1. adw. Mikołaj Pietrzak – Dziekan
 2. adw. Wojciech Bagiński
 3. adw. dr hab. Zbigniew Banaszczyk
 1. dr Łukasz Chojniak
 2. Anna Czepkowska-Rutkowska – Skarbnik
 3. Michał Fertak – Zastępca Sekretarza
 4. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – Wicedziekan
 5. Jakub Jacyna – Sekretarz
 6. Tomasz Korczyński
 7. Aleksander Krysztofowicz – Wicedziekan
 8. Andrzej Orliński
 9. Agata Rewerska
 10. dr Kamil Szmid

         

na posiedzeniu w dniu 13 maja 2021 roku, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, na podstawie na podstawie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651, ze zm.) w związku z art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, ze zm.),

przez aklamację

podjęła następującą uchwałę:

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraża sprzeciw wobec postępowania funkcjonariuszy Policji uniemożliwiających udział w posiedzeniu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w przedmiocie uchylenia immunitetu SSN Włodzimierzowi Wróblowi dwojgu adwokatom i naruszających przy tym nietykalność osobistą adwokata. O dopuszczeniu do udziału w postępowaniu decyduje organ prowadzący postępowanie, w przewidzianej przepisami procedurze, a nie funkcjonariusze Policji.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraża poparcie dla Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, którzy wystąpili do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego oraz Komendanta Głównego Policji z prośbą o  szczegółowe wyjaśnienie sprawy, wyciągnięcie konsekwencji służbowych i podjęcie niezbędnych działań mających na celu wyeliminowanie powtórzenia się podobnych incydentów w przyszłości.

Otrzymują:

 1. Minister Sprawiedliwości
 2. Naczelna Rada Adwokacka