Dostępna już ankieta dot. nieodpłatnej pomocy prawnej – trwa do 12 listopada 2023 r.

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

w związku z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz uchwałą nr 40/2015 z dnia 19 września 2015 r. Naczelnej Rady Adwokackiej, uprzejmie proszę osoby zainteresowane udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej o wypełnienie ankiety, do której link znajduje się w Panelu Adwokata lub w dedykowanym mailu wysłanym do Państwa 31 października br. i dokonanie stosownego zgłoszenia.

Informuję, że tak jak w latach poprzednich, w m. st. Warszawy zostały określone dwa punkty, w których w ramach dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej polegających na udzielaniu porad prawnych będą prowadzone dyżury o określonej specjalizacji. W punkcie zlokalizowanym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z zakresu prawa rodzinnego, a w punkcie zlokalizowanym w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z zakresu prawa administracyjnego.

Zachęcam do współpracy z tymi punktami odpowiednio osoby, które deklarują specjalizację z prawa rodzinnego lub prawa administracyjnego.

Wskazuję, że podobnie jak w ubiegłych latach, zakresem ustawy została również objęta nieodpłatna mediacja.
Okręgowa Rada Adwokacka jest zobowiązana do wskazania adwokatów będących jednocześnie mediatorami. Zgodnie z art. 4a ust. 6 ustawy „Mediatorem może być osoba wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 655, ze zm.), lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.”.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o dokonywanie zgłoszeń osób, które dysponują określonymi uprawnieniami.

Uprzejmie informuję, że do wypełnienia ankiety nie jest konieczne zalogowanie się do konta w Panelu Adwokata. Stosowne linki do ankiety otrzymaliście Państwo w dedykowanym mailu wysłanym do Państwa 31 października br. Osoby, które nie wypełnią ankiety nie będą brane pod uwagę przy konstruowaniu list osób chętnych do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie powołanej ustawy.

Ankieta będzie prowadzona w Panelu Adwokata do dnia 12 listopada 2023 r.

Uprzejmie prosimy o dokładne wypełnienie ankiety.

Podobnie jak w latach ubiegłych odbędzie się losowanie osób, które zgłoszą swój akces do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji. Uprzejmie przypominam, że „W losowaniu mogą wziąć udział osoby niekarane dyscyplinarnie oraz nieposiadające zaległości składkowych powyżej dwóch miesięcy.”

Dane osób, które zostaną wyłonione w wyniku losowania zostaną przekazane do odpowiednich powiatów i będą mogli Państwo przystąpić do uzgadniania treści indywidualnych porozumień.

Termin losowania przewidziany jest w drugiej połowie listopada 2023 r. O dokładnym terminie zainteresowani zostaną powiadomieni e-mailowo.

W razie pytań uprzejmie proszę o kontakt na adres e-mail: michal.fertak@ora-warszawa .com.pl

Do Państwa dyspozycji pozostaje pracownik Biura ORA pod nr telefonu 508-108-511 i 22-58-49-621 oraz adresem mailowym d.waclawek@ora-warszawa.com.pl

Z poważaniem,
Michał Fertak
Zastępca Sekretarza
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie