Upadłość i restrukturyzacja w czasie epidemii

Przedstawione poniżej dane mają charakter informacyjny i poglądowy. Zwracamy uwagę, że w konkretnych sytuacjach omawiane przepisy prawa mogą znajdować inne zastosowanie. Zachęcamy do konsultowania przypadków indywidualnych z adwokatami naszej Izby. Rejestr adwokatów jest dostępny pod adresem: https://rejestradwokatow.pl/adwokat

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Ustawa zmieniająca ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych będąca elementem tzw. tarczy antykryzysowej stanowi, iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii związanych z COVID-19 nie rozpoczynają biegu terminy sądowe oraz procesowe, zaś już rozpoczęte podlegają zawieszeniu. Ponadto, zawieszeniu ulega bieg wymienionych w ustawie terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego.

W pakiecie ustaw składających się na tzw. tarczę antykryzysową nie przewidziano szczególnych rozwiązań dla regulacji prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

Zawieszenie terminów nie oznacza jednak, że sądy całkowicie zaprzestały pracy. Przepisy dot. skutków epidemii COVID-19 nie wykluczają podejmowania czynności na posiedzeniach niejawnych, jeśli jest to dopuszczalne zgodnie z właściwą procedurą. Nie występują prawne przeszkody dla rozpoznawania wniosków o ogłoszenie upadłości oraz wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Biorąc pod uwagę brak szczególnych regulacji w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych w okresie epidemii COVID-19 przyjąć należy, że w przypadku spełnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości/otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu, bowiem w świetle przepisów tzw. tarczy antykryzysowej może on zostać rozpoznany przez sąd.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0

W ostatnich dniach przygotowano projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która stanowi tzw. tarczę antykryzysową 2.0.

Na mocy ww. ustawy termin do złożenia wniosku o upadłość w stanie zagrożenia epidemicznego i stanie epidemii nie rozpoczyna się a rozpoczęty ulega przerwaniu i biegnie od nowa po ustaniu tych stanów.

Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, termin na zgłoszenie przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 3 miesiące od dnia odwołania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Ponadto, jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19.

Jeżeli termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości ustalany jest na podstawie postanowień tzw. tarczy antykryzysowej 2.0 i wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie złożony przez dłużnika w tym terminie, a brak jest wcześniejszego wniosku o ogłoszenie upadłości, terminy określone przepisami Prawa upadłościowego, dla których obliczania znaczenie ma dzień zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości (np. terminy związane z bezskutecznością czynności upadłego) ulegają wydłużeniu o czas, w którym w związku ze stanem zagrożenia (epidemii) uległy wydłużeniu terminy do składania wniosków.

Opracowanie: adw. Justyna Solarska