test

Adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
Przewodnicząca Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich
Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Tu również ukończyła studia doktoranckie w ramach Katedry Prawa Karnego. Obecnie pisze pracę doktorską pod opieką SSN prof. dr hab. Pawła Wilińskiego.

Aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie pod patronatem adw. Mariana Hilarowicza odbywała w latach 2002-2005. Egzamin adwokacki zdała w listopadzie 2005 r. Zawód adwokata praktykuje od 2006 r. w sprawach karnych.

W latach 2007-2016 Sędzia, w latach 2013-2016 Wiceprezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. Jako sędzia Sądu uporządkowała wieloletnie orzecznictwo tego Sądu.

W 2009 r. została wpisana na listę wykładowców aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie i do dnia dzisiejszego, choć w ograniczonym zakresie, prowadzi z aplikantami zajęcia szkoleniowe. Wieloletnia członkini komisji egzaminacyjnych na sprawdzianach i kolokwiach aplikantów oraz komisjach egzaminacyjnych na aplikację adwokacką i egzaminach adwokackich.

Patronka aplikantek i aplikantów adwokackich.. W 2016 r. otrzymała tytuł „Patrona Roku”. Od 2016 Członkini Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i zarazem Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i Przewodnicząca Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich. W okresie 31 sierpnia 2016 r. do 19 listopada 2016 r. r. pełniła obowiązki Dziekana ORA w Warszawie.

Od 2016 Członkini Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i zarazem Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W okresie 19.11.2016 – 13.05.2017 r. pełniła obowiązki Dziekana ORA w Warszawie.

Delegatka na Krajowy Zjazd Adwokatury. Twórczyni i przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy NRA. Od 2017 r. Członkini Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA, Wiceprzewodnicząca Komisji Legislacyjnej przy NRA.

Organizatorka i współorganizatorka wielu konferencji oraz szkoleń dla adwokatów a także dla aplikantów adwokackich. Pomysłodawczyni akcji #uczeńmistrz wyjaśniającej i propagującej relacje patron-aplikant.

Odznaczona odznaką Adwokatura Zasłużonym.

 

 

 

 

 

 

 

 


Adw. Dorota Kulińska
Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich

e-mail:  
dyżur: czwartki w godz. 15.30-17.00

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 1991 roku. Zawód adwokata wykonuje od 1994 r. w spółkach adwokackich. Specjalista w zakresie prawa handlowego, gospodarczego, finansowego, bankowego, podatkowego i administracyjnego. Aplikacje odbywała pod patronatem adw. Andrzeja Warfołomiejewa. Sama jest patronem wielu aplikantów adwokackich. Egzaminator na sprawdzianach i kolokwiach dla aplikantów adwokackich. Egzaminator na egzaminie adwokackim. Wieloletni wykładowca aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie w zakresie prawa gospodarczo-handlowego.

Od 2017 r. Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Pełniąc swoje obowiązki, stopniowo stara się realizować plany reformy systemu kształcenia aplikantów adwokackich. W ramach aktywności Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich bierze udział w Ogólnopolskich Konferencjach Kierowników Szkolenia.

 

 

 

 

 

 

Adw. Marta Tomkiewicz
Opiekun 1 Roku Szkolenia

e-mail: marta.tomkiewicz@ora-warszawa.com.pl
dyżur: poniedziałki w godz. 14.30-16.30

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude). W trakcie studiów otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce.
Byłą członkiem Studenckiego Stowarzyszenia  Etyki Prawniczej. Współpracowała z Redakcją Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentką Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wiedzę zdobywała także na Wydziale Prawa Universita degli Studi de Genova we Włoszech oraz ukończyła Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Po odbytej aplikacji adwokackiej, w sierpniu 2012 r. zdała egzamin adwokacki z najwyższymi notami.
Prowadzi samodzielną praktykę adwokacką od początku 2013 r. Reprezentuje klientów głównie w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw wypadków drogowych oraz spraw medycznych, ale także w sprawach cywilnych z zakresu prawa zobowiązań oraz prawa rodzinnego.
Jest Sędzią Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie oraz prowadzi zajęcia szkoleniowe dla aplikantów adwokackich z zakresu prawa i procedury karnej oraz z etyki. Jest także członkiem Panelu Dyscyplinarnego i Instancji przy Polskiej Agencji Antydopingowej „POLADA”. W 2016 r. została wpisana na listę prawników, współpracujących z Ambasadą Republiki Włoskiej w Warszawie i świadczących pomoc prawną obywatelom Włoch w Polsce. Posługuje się językiem angielskim i włoskim. Jest laureatką Nagrody Specjalnej Konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2017.

 

 

 

 

 

 

Adw. dr Michał Barański
Opiekun 2 Roku Szkolenia

e-mail: michal.baranski@ora-warszawa.com.pl
dyżur: środy w godz. 15.00-17.00

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego, organizowane we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge. Jest doktorem nauk prawnych.

Wykłada prawo gospodarcze na uczelni im. Łazarskiego w Warszawie.

Włada językiem angielskim, francuskim i niemieckim.

Jest adwokatem specjalizującym się w prawie pracy, budowlanym, prawie cywilnym materialnym i procesowym oraz prawie gospodarczym.

Jest wykładowcą aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie i szkoli aplikantów z zakresu prawa pracy, postępowania cywilnego i postępowania administracyjnego. Wieloletni egzaminator w komisjach egzaminacyjnych sprawdzianów i kolokwiów dla aplikantów adwokackich oraz komisjach egzaminacyjnych na aplikację adwokacką i egzaminach adwokackich.

Członek Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Od 2017 r. Opiekun 2 Roku Szkolenia Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

Adw. Michał Szpakowski
Opiekun 3 Roku Szkolenia

e-mail: michal.szpakowski@ora-warszawa.com.pl
dyżur: wtorki w godz. 18.00-20.00

Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Aplikację przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie odbywał pod patronatem adw. prof. dr hab. Jarosława Piotra Majewskiego.

Od 2016 r. członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Członek Komisji ds. Informatyzacji, Komisji ds. Praktyki Adwokackiej, Komisji ds. Regulaminów i Procedur przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Przewodniczący Zespołu ds. Opracowania Tez na Krajowy Zjazd Adwokatury. Wiceprzewodniczący Komisji ds. Praktyki Adwokackiej, członek Komisji ds. Informatyzacji przy NRA.

Od 2017 r. Opiekun 3 Roku Szkolenia Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie.

 

 

 

 

 

Aleksandra Brzezińska
Kierownik Biura
Działu Szkolenia Aplikantów Adwokackich

e-mail: a.brzezinska@ora-warszawa.com.pl

Ukończyła Studium Nauczycielskie z oceną celująca na dyplomie. Absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego (dwie specjalizacje: pedagogika ogólna i reedukacja); absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie (podyplomowe studia MBA); absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej IO im. F. Chopina w Warszawie (klasa eksperymentalna; instrument główny fortepian; opieka prof. Blanki Biskupskiej); ukończony kurs zawodowy sekretarsko-asystencki, prowadzony w Szkole Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie. Była również redaktorem naczelnym ogólnopolskiej gazety branżowej. Instruktorka ZHP w stopniu harcmistrzyni. Brała udział w muzycznych przeglądach piosenki studenckiej i turystycznej jak np. „MORDA”. Posiada odznaki PTTK – srebrną OTP i brązową GOT. Ćwiczyła gimnastykę artystyczną. Zakwalifikowała się również do Młodzieżowej Szkoły Olimpijskiej w Pływaniu.

W biurze ORA w Warszawie zatrudniona od 1998 r., jako osoba prowadzącą kancelarię Działu Ogólnego współpracującego z Dziekanem Izby, kancelarię Prezydium ORA oraz kancelarię ORA; dalej kancelarię Referatu Skarg; przez 8 lat kancelarię Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (tu również współpraca z Referatem Rzecznika Dyscyplinarnego [wtedy] ORA w Warszawie); kancelarię Zespołu Wizytatorów; kancelarię Referatu Zespołów Adwokackich (w tym likwidacja zespołów adwokackich), Referatu Spółek (w tym spółek adwokackich, spółek cywilnych, spółek do administrowania lokalami) oraz wspólnot biurowych.

Ponadto pracowała w Dziale Osobowym Adwokatów; prowadziła rejestr adwokatów (zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej) oraz konsultowała konstruowanie poszczególnych modułów systemu SOWA (obecnie SOA).

Wraz z adw. Andrzejem Tomaszkiem tworzyła podwaliny Referatu Prawników Zagranicznych, Referatu ds. Doskonalenia Zawodowego Adwokatów oraz Referatu ds. Sądu Polubownego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

W latach 2006-2010 brała udział w organizacji i przeprowadzeniu egzaminów na aplikację adwokacką, zaś w latach 2011-2019 w organizacji i przeprowadzaniu egzaminów adwokackich.

W Dziale Szkolenia Aplikantów Adwokackich od 2010 r. początkowo, jako osoba współpracująca z Kierownikiem Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Opiekun Grup dwóch roczników aplikantów adwokackich, a od lipca 2017 r., jako Kierownik Biura Działu Szkolenia Aplikantów.

W czerwcu 2017 r. w głosowaniu tajnym) została wybrana na Przedstawiciela Załogi Biura ORA w Warszawie.

 

 

 

 

 

1 i „4” Rok Szkolenia

 

Anna Kleiber
Opiekuje się grupami 1 A-G i 4 A-F

Tel.: 22/ 559-25-45
e-mail: a.kleiber@ora-warszawa.com.pl

Natalia Pachlińska-Stańczyk
Opiekuje się grupami 1H-M i 4 G-L

Tel.: 22/ 559-25-45
e-mail: n.pachlinska@ora-warszawa.com.pl

 

 

 

 

2 Rok Szkolenia

 

Anna Gryczka
Opiekuje się grupami 2 A-G

Tel.: 22/ 559-25-46
e-mail: a.gryczka@ora-warszawa.com.pl

 Kamil Mazański
Opiekuje się grupami 2 G-M

Tel.: 22/ 559-25-43
e-mail: kamil.mazanski@ora-warszawa.com.pl

 

 

 

 

 

3 Rok Szkolenia

 

Agnieszka Mazańska
Opiekuje się grupami 3 A-E

Tel.: 22/ 559-25-41
e-mail: agnieszka.mazanska@ora-warszawa.com.pl

Dorota Kazanowska
Opiekuje się grupami 3 F-J

Tel.: 22/ 559-25-42
e-mail: d.kazanowska@ora-warszawa.com.pl

Stanisława Brzezińska
Opiekuje się grupami 3 K-N

Tel.: 22/ 559-25-44
e-mail: s.brzezinska@ora-warszawa.com.pl

 

 

 

 

 

Biuro Podawcze

Anna Chrzanowska
Administracyjna/ Biuro podawcze DSA (8.00-16.00)

Tel.: 22/ 559-25-47
fax: 22/ 486-34-21
e-mail: anna.chrzanowska@ora-warszawa.com.pl

Kazimierz Perzyński
Biuro podawcze DSA (12.00-20.00)

Tel.: 22/ 559-25-47
fax: 22/ 486-34-21
e-mail: kazimierz.perzynski@ora-warszawa.com.pl

 

 

 

 

Dział Szkolenia Aplikantów Adwokackich
przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

00-728 Warszawa
ul. Bobrowiecka 9, bud. A1
Zobacz Plan CKS

Czynny w godz. 9.00-17.00
Biuro Podawcze: w godz. 8.00-20.00