OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż lokalu z dnia 21 września 2023 roku (Prz. 1/2023)

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż lokalu

 z dnia 21 września 2023 roku 

(Prz. 1/2023)

 

Izba Adwokacka w Warszawie na podstawie uchwały nr 80/2023 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 21 września 2023 r. oraz postanowień Regulaminu przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Izby Adwokackiej
w Warszawie („Regulamin”) ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego nr 1, usytuowanego
w budynku wielomieszkaniowym w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Bolesława Prusa 3,
o powierzchni użytkowej 54,69 m2, tj. 4 pokoi lokalu składającego się z przedpokoju, łazienki z WC i pomieszczenia socjalnego położonego na parterze budynku (zwanego dalej Lokalem).

Dla Lokalu nie ma urządzonej księgi wieczystej ani też zbioru dokumentów.

Lokal wykorzystywany jest na cele prowadzenia kancelarii adwokackiej, poprzednio zespołu adwokackiego. Prawo pierwszeństwa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do Lokalu użytkowego przysługuje podmiotowi/adwokatowi, który w dniu podjęcia uchwały o likwidacji zespołu adwokackiego był członkiem zlikwidowanego zespołu adwokackiego, pod warunkiem wniesienia wadium i wzięcia udziału w niniejszym przetargu na warunkach określonych poniżej oraz w Regulaminie („Prawo Pierwszeństwa”).

Wyłącza się odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady prawne i fizyczne Lokalu.

 

CENA WYWOŁAWCZA NETTO LOKALU: 317 000,00 zł

(słownie: trzysta siedemnaście tysięcy złotych).

 

Zbycie nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

Oferty należy składać na piśmie, w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia
15 października 2023 r., w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 49, 00-536 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty w tym samym terminie, na wskazany powyżej adres
. Koperta z ofertą musi być zaklejona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez otwarcia koperty oraz w sposób wyłączający możliwość otwarcia i zamknięcia koperty bez pozostawienia śladów po otwarciu. Oferta powinna być opatrzona sygnaturą przetargu (Prz. 1/2023).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie na rachunek bankowy Izby Adwokackiej w Warszawie o numerze 80 1050 1038 1000 0022 5530 4103 wadium
w wysokości 31 700,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset złotych) najpóźniej do dnia 15 października 2023 r., przy czym dowód wniesienia wadium przez oferenta podlega przedłożeniu organizatorowi przetargu wraz z ofertą.

 

Pisemne oferty powinny zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) Oferenta,
 2. adres (siedzibę) Oferenta,
 3. datę sporządzenia oferty,
 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem oraz ogłoszeniem o Przetargu, zrozumiał ich treść i przyjmuje warunki w nich określone bez zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania,
 5. oferowaną cenę,
 6. dowód wniesienia wadium i określenie sposobu jego zwrotu (wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew),
 7. w przypadku, gdy znajduje to zastosowanie – zgody osób trzecich i uchwały organów korporacyjnych Oferenta na uczestnictwo Oferenta w Przetargu oraz zawarcie umowy sprzedaży, wymagane na mocy przepisów prawa oraz orzeczeń sądów i organów administracji publicznej, aktów założycielskich Oferenta lub innych aktów korporacyjnych Oferenta oraz oświadczenie, że poza przedłożonymi, żadne inne zgody osób trzecich i uchwały nie są wymagane;
 8. jeżeli przypadki wskazane w pkt 7) powyżej nie znajdują zastosowania – oświadczenie, że żadne zgody osób trzecich ani uchwały jakichkolwiek podmiotów lub organów na uczestnictwo Oferenta w Przetargu oraz zawarcie umowy sprzedaży nie są wymagane,
 9. informację, że Oferentowi przysługuje Prawo Pierwszeństwa wraz z przytoczeniem okoliczności potwierdzających to uprawnienie, w przypadku, gdy znajduje to zastosowanie.
 10. oświadczenia Oferenta, że wyraża on zgodę na przetwarzanie danych osobowych Oferenta w zakresie procedury przetargowej objętej niniejszym Regulaminem,
  o następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych reprezentowanego przeze mnie [….], przez administratora danych osobowych, do celów związanych z przetargiem na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego nr 1, usytuowanego w budynku wielomieszkaniowym w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Bolesława Prusa 3 („Lokal”), organizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie („Przetarg”), w trakcie oraz po zakończeniu Przetargu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych: RODO). Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną będącą elementem zgody[1]”.

 

Data                                                        Podpis 

 

 

 1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Wszystkie dokumenty Oferent zobowiązany jest przedkładać w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza prowadzącego kancelarię notarialną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Przetarg odbędzie się w trybie niejawnym w siedzibie ORA w Warszawie w ciągu 21 dni po upływie terminu zgłaszania ofert nabycia.
 4. O wyniku przetargu Komisja Przetargowa zawiadamia oferentów w terminie
  14 (czternastu) dni od dnia zakończenia przetargu. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia rozstrzygnięcia niniejszego przetargu.
 5. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do Lokalu, w szczególności: opłaty notarialne, podatki, koszty i opłaty sądowe, ponosi Nabywca tego prawa.
 6. Wadium wpłacone przez oferenta, który niniejszy przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do Lokalu, na zasadach przewidzianych w Regulaminie. Zwrot wadium na rzecz oferentów, których oferta nie została wybrana nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zwracane jest bez jakiegokolwiek oprocentowania (odsetek). Wadium nie podlega waloryzacji.
 7. W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa
  do Lokalu z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi oferent, którego oferta została wybrana, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone przez tego oferenta wadium nie podlega zwrotowi.
 8. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu będą wykonywane przez Komisję Przetargową wyznaczoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, zgodnie
  z postanowieniami Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej ORA w Warszawie https://www.ora-warszawa.com.pl/regulamin-przetargow/, a także w siedzibie ORA w Warszawie, Al. Ujazdowskie 49, Warszawa
  nr 6 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00 – po uprzednim umówieniu.
 9. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu oraz zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Osoby do kontaktu:

Adw. Jakub Jacyna tel. 602 361 250

Jolanta Suchwałko tel. 502 076 152

 

Adw. Jakub Jacyna

Sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Adwokacka w Warszawie oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie z siedzibą w Warszawie (00-536 Warszawa) przy Al. Ujazdowskich 49, zwana dalej Administratorem.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym iod@ora-warszawa.com.pl

Dane będą przetwarzane w celu: opublikowania złożonych ofert oraz wyboru najkorzystniejszej z nich.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać́ się̨ będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b) i lit. c) RODO w zależności od etapu postępowania. Publikacja, zawarcie umowy i jej realizacja oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: Naczelna Rada Adwokacka i inne organy Adwokatury, podmioty z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania lub na innej podstawie zalegalizował przetwarzanie danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być też podmioty uczestniczące w transakcji sprzedaży. Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do tzw. państw trzecich.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres trwania postępowania, zawarcia umowy oraz okres dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 5. przenoszenia danych,
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w przypadku profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z nami pod adresem
e-mail: iod@ora-warszawa.com.pl

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

[1] Treść klauzuli dostępna w Regulaminie oraz na końcu Ogłoszenia.