04.10.2023 /

Dubois  i Wspólnicy Kancelaria Adwokacko – Radcowska nawiąże współpracę z adwokatem specjalizującym się w prawie gospodarczym

Dubois  i Wspólnicy Kancelaria Adwokacko – Radcowska nawiąże współpracę z adwokatem specjalizującym się w prawie gospodarczym.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adresy :

biuro@dubois-kancelaria.com i sz.chmielewski@dubois-kancelaria.com

 Obowiązek informacyjny RODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Informujemy, iż podane przez Panią/Pana dane osobowe („dane osobowe”) będą przetwarzane przez Administratora tj. Dubois i Wspólnicy Kancelarię Adwokacko- Radcowską z siedzibą w Warszawie, ul. F. Nulla 13, 00-046 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000086160, w celu przeprowadzenia niniejszej rekrutacji.

Podanie danych osobowych wynikających z art. 22 (1) § Kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.  Podanie danych w zakresie wizerunku (zdjęcie w CV), zgody na przetwarzanie wizerunku oraz przetwarzanie danych na poczet przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na wybrane przez Panią/Pana stanowisko lub cofnięcia zgody.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT dostawcom oprogramowań, – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pana/Pani dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Informujemy, iż ma Pani/Pan prawa wynikające z art. 16-21 RODO tj. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Prezesem UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Jeśli jest Pani/Pan zainteresowany przekazaniem Dubois, Kosińska- Kozak i Wspólnicy Kancelaria Adwokacko- Radcowska Spółka Jawna swojego cv, w celu również przyszłych rekrutacji prosimy o zamieszczenie w dokumentach poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV w celu obecnej a także przyszłych rekrutacji, zgodnie z przepisami tzw. RODO, czyli rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04.”