Najważniejsze przepisy prawne i ważne informacje / Найважливіші правові норми та інформація

Poniższe informacje mają charakter ogólny i nie stanowią porady prawnej. Aby uzyskać poradę prawną w konkretnym przypadku, skontaktuj się z naszą infolinią.

Наведена нижче інформація носить загальний характер і не є юридичною консультацією. За юридичною консультацією в конкретному випадку звертайтеся на нашу гарячу лінію.

 

Lp. PL UA
1. Co muszę zrobić, aby mój pobyt w Polsce był legalny?

 

Що маю зробити, щоб моє перебування в Польщі було законним?
Jeżeli jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy albo małżonkiem obywatela/obywatelki Ukrainy, i przybyłeś/przybyłaś do Polski od 24 lutego: Twój pobyt w Polsce jest legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia wjazdu. Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego w Polsce przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu pierwszym, w okresie dotyczącym matki (art. 2 ust 1 Specustawy).

Wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia powyższych uprawnień (art. 11 ust 2 Specustawy).

 

Jeżeli jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy, który/a przebywał/a w Polsce przed 24 lutego: zobacz odpowiedź na pytanie 2.

 

Jeżeli nie jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy, ani jego/jej małżonkiem: Twój pobyt w Polsce jest legalny jeśli jesteś w stanie udowodnić, że przed 24 lutego 2022 r. korzystałeś/korzystałaś z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie, legalnie przebywałeś/przebywałaś w Ukrainie na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały wydanego zgodnie z prawem ukraińskim i nie jesteś w stanie w bezpiecznych warunkach powrócić do kraju lub regionu pochodzenia.

 

Якщо Ви громадянин України або подружжя громадянина України, і Ви прибули до Польщі з 24 лютого: Ваше перебування в Польщі є законним протягом 18 місяців з дати в’їзду. Законним вважається також перебування дитини, народженої в Польщі матір’ю, яка є особою, зазначеною в першому реченні, у період, що стосується матері (ст. 2 ч. 1 Спеціального закону).

Виїзд з території Республіки Польща на термін понад 1 місяць позбавляє вищезазначених прав (ст. 11 ч.2 Спеціального закону).

 

Якщо Ви громадянин України, який перебував у Польщі до 24 лютого: дивіться відповідь на запитання 2.

 

Якщо Ви не громадянин України або його подружжя: Ваше перебування в Польщі є законним, якщо Ви можете довести, що до 24 лютого 2022 року Ви користувалися міжнародним захистом або відповідним державним захистом в Україні, ви легально перебували в Україні на підставі дійсної посвідки на постійне проживання, виданої відповідно до законодавства України, і Ви не можете безпечно повернутися до своєї країни або регіону походження.

2. Jestem obywatelem Ukrainy, przebywałem w Polsce przed 24 lutego. Jak mogę przedłużyć legalność pobytu?

 

Я громадянин України, що перебував у Польщі до 24 лютого. Як я можу продовжити законність мого перебування?
Jeżeli przebywałeś/przebywałaś w Polsce przed 24 lutego i ostatni dzień okresu pobytu przypada po tej dacie to:

a. pobyt na podstawie wizy krajowej ulega przedłużeniu z mocy prawa do dnia 31 grudnia 2022 r. (wiza krajowa w tym okresie nie uprawnia do przekraczania granicy), (art. 42 ust. 1 i 3);

b. zezwolenia na pobyt czasowy ulega przedłużeniu z mocy prawa do dnia 31 grudnia 2022 r. (art. 42 ust. 5)

c. termin opuszczenia Polski po otrzymaniu ostatecznej decyzji o m.in. o odmowie przedłużenia wizy Schengen, wizy krajowej, udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, o odmowie nadania statusu uchodźcy, udzielenia ochrony uzupełniającej, udzielenia ochrony międzynarodowej (art. 299 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach) oraz termin dobrowolnego powrotu (art. 315 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach) ulegają przedłużeniu z mocy prawa o okres 18 miesięcy (art. 42 ust. 6 i 7)

d. pobyt na podstawie wizy Schengen wydanej przez organ polski, na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, na podstawie dokumentu pobytowego dla obywatela państwa trzeciego albo innego dokumentu pobytowego wydanego przez organ tego państwa, uprawniającego do podróży po terytorium innych państw tego obszaru, w ramach ruchu bezwizowego uznaje się za legalny przez okres 18 miesięcy (art. 42 ust. 11)

e. okres ważności kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości obywatela Ukrainy, dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” ulega przedłużeniu o okres 18 miesięcy (art. 42 ust. 8)

Якщо Ви перебували в Польщі до 24 лютого і останній день вашого перебування припадає на цю дату, то:

a. перебування на підставі національної візи продовжено згідно з чинним законодавством до 31 грудня 2022 року (національна віза протягом цього періоду не дає права на перетин кордону) (ст. 42 ч.1 і 3);

б. дозвіл на тимчасове проживання продовжено згідно з чинним законодавством до 31 грудня 2022 року (ст. 42 ч.5)

в. дата виїзду з Польщі після отримання остаточного рішення, зокрема, про відмову в продовженні шенгенської візи, національної візи, надання дозволу на тимчасове або постійне проживання, дозволу на проживання довгострокового резидента ЄС, відмову у наданні статусу біженця, надання додаткового захисту, надання міжнародного захисту (ст. 299 ч.6 Закону про іноземців) та строк добровільного повернення (ст. 315 ч.1 Закону про іноземців) продовжуються відповідно до закону на 18 місяців (ст. 42 ч. 6 і 7)

г. перебування на підставі шенгенської візи, виданої органом влади Польщі, на підставі візи, виданої іншою країною Шенгенської зони, на підставі дозволу на проживання громадянина третьої країни або іншого дозволу на проживання, виданого органами цієї країни, що дає право подорожувати територією інших країн цієї території, за безвізовим режимом вважаються законними на термін 18 місяців (ст. 42 ч.11)

д. термін дії картки на проживання, польських документів, що посвідчують особу громадянина України, документів «згода на толерантне перебування» продовжується на 18 місяців (ст. 42 ч.8)

3. Co muszę zrobić, aby móc podjąć pracę w Polsce?

 

Що мені потрібно зробити, щоб мати можливість працювати в Польщі?
Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy, który wjechał do Polski od 24 lutego: Masz prawo do podejmowania pracy w dowolnej formie prawnej (umowa o pracę, zlecenie itd.). Wszelkie obowiązki, w tym obowiązek zgłoszenia w Urzędzie Pracy faktu podjęcia pracy spoczywają na pracodawcy (zleceniodawcy).  Pracodawca w okresie 14 dni od powierzenia pracy ma obowiązek zawiadomić o tym Urząd Pracy (art. 22 ust. 1 Specustawy) zawiadomienie następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl

Szczegółowe informacje przekazywane urzędowi reguluje art. 22 ust. 3 Specustawy.

 

Lekarze oraz pielęgniarki i położne mogą wykonywać zawód po uzyskaniu zgody oraz wyłącznie w podmiocie leczniczym. Dodatkowo osoby te są do zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w jakim podmiocie leczniczym i na jaki okres została zatrudniona, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie.

Zasady zatrudniania lekarzy i lekarzy dentystów uregulowane są w art. 61 ust. 1 Specustawy.

Zasady zatrudniania pielęgniarek i położnych uregulowane są w art. 64 ust 1 Specustawy.

 

Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy, który przebywał w Polsce przed 24 lutego:

Jeśli Twój pobyt jest legalny zgodnie z odpowiedziami na pytanie numer 2 to możesz podejmować pracę na zasadach przewidzianych dla osób, które wjechały do Polski od 24 lutego.

 

Jeżeli nie jesteś obywatelem Ukrainy, ani jego małżonkiem: obowiązują Cię przepisy ogólne. Informacje o nich znajdziesz na dole tej strony.

Якщо Ви громадянин України або подружжя  громадянина України, який приїхав до Польщі з 24 лютого: Ви маєте право працювати в будь-якій правовій формі (трудовий договір, договір-доручення тощо). Усі зобов’язання, у тому числі обов’язок повідомити про факт прийняття на роботу в Управління зайнятості, покладаються на роботодавця (доручителя). Протягом 14 днів з моменту доручення роботи роботодавець зобов’язаний повідомити про це Управління зайнятості (ст. 22 ч.1 Спеціального закону), сповіщення  здійснюється через сайт  praca.gov.pl.

Детальна інформація, що надається до Управління зайнятості, регулюється ст. 22 ч. 3 Спеціального закону.

 

Лікарі, медичні сестри та акушерки можуть займатися цією професією після отримання відповідної згоди та лише в медичній установі. Крім того, про зазначені особи буде сповіщенно  міністра охорони здоров’я щодо того, в якому лікувальному закладі та на який період ці особи були працевлаштовані, протягом 7 днів від дня початку надання медичних послуг у цьому закладі.

Правила прийому на роботу лікарів і стоматологів регулюються ст. 61 ч. 1 Спеціального закону.

Правила прийому на роботу медичних сестер і акушерок регулюються ст. 64 ч. 1 Спеціального закону.

 

Якщо Ви громадянин України, який перебував у Польщі до 24 лютого:

Якщо Ваше перебування є законним відповідно до відповідей на питання 2, Ви можете працювати на умовах, передбачених для осіб, які в’їхали в Польщу з 24 лютого.

 

Якщо Ви не є громадянином України або його подружжям: щодо Вас стосуються загальні правила. Ви знайдете інформацію про них внизу цієї сторінки.

4. Przybyłam/em z dziećmi, których nie jestem prawnym opiekunem. Co powinienem zrobić, aby być ich opiekunem prawnym w Polsce? Я прибув з дітьми щодо яких я не маю повноважень опікуна. Що мені робити, щоб бути їхнім законним опікуном у Польщі?
Dla małoletnich dzieci ustanawia się opiekuna tymczasowego, który reprezentuje oraz sprawuje pieczę nad jego osobą i majątkiem. Opiekuna ustanawia Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca pobytu małoletniego.

Sąd rozpoznaje sprawę bezzwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wpływu do sądu wniosku lub powzięcia informacji o konieczności ustanowienia opiekuna tymczasowego. Wniosek jest wolny od opłat i może go złożyć m.in. osoba, która sprawuje faktyczną opiekę. Podstawa prawna: art. 25 Specustawy.

Для неповнолітніх дітей призначається тимчасовий опікун, який представляє їх інтереси та піклується ними та їхнім майном. Опікун встановлюється районним судом за місцем проживання неповнолітнього.

Суд розглядає справу невідкладно, не пізніше 3 днів з дня надходження до суду заяви або отримання відомостей про необхідність призначення тимчасового опікуна. Заявка є безкоштовною і може бути подана, зокрема, особою, яка є фактичним опікном. Правова основа: ст. 25 Спеціального закону.

5. Jak mogę uzyskać w Polsce numer PESEL? Czym jest numer PESEL? Co mi da jego uzyskanie? Як я можу отримати номер PESEL в Польщі? Що таке номер PESEL? Що це дасть мені?
Numer PESEL to w Polsce tzw. numer ewidencyjny, potrzebny to załatwiania wielu spraw urzędowych – umożliwia on identyfikację danej osoby i takie działania jak np. szybkie znalezienie w systemie wystawionej dla niej recepty podczas wizyty w aptece przy wcześniejszym podaniu numeru recepty elektronicznej.

 

Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., to możesz w dowolnym organie gminy złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL. W Warszawie zalecamy skorzystanie z punktu zlokalizowanego na Stadionie Narodowym, który jest w tej chwili największym takim punktem.

 

Wniosek musisz złożyć osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie, w postaci papierowej i opatrzyć własnoręcznym czytelnym podpisem. Wniosek może za Ciebie wypełnić pracownik danego organu, na podstawie danych, które mu podasz. Wniosek w imieniu dziecka, osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych może złożyć jedno z rodziców, opiekun, kurator lub opiekun tymczasowy.

 

Do wniosku musisz dołączyć fotografię (taką, jaka jest wymagana w Polsce dla dowodów osobistych – fotografowie powinni znać te wymagania). Podczas składania wniosku zostaną pobrane od Ciebie odciski palców.

 

Potwierdzenie tożsamości nastąpi na podstawie: dokumentu podróży; Karty Polaka; innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości; w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, również dokumentu potwierdzającego urodzenie; dokumentu unieważnionego, jeżeli umożliwia on ustalenie tożsamości osoby; oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Składając wniosek o wydanie numeru PESEL możesz połączyć z uzyskaniem tzw. profilu zaufanego. Umożliwi Ci on swobodne załatwianie wielu spraw urzędowych przez internet oraz przechowywanie ważnych dokumentów dotyczących Twojej osoby (np. certyfikatu szczepienia przeciwko COVID) w telefonie.

Номер PESEL у Польщі — т. зв. реєстраційний номер, необхідний для вирішення багатьох офіційних справ – він дозволяє ідентифікувати дану особу та виконувати такі дії, як, наприклад, швидкий пошук в системі рецепту на отримання ліків під час відвідування аптеки, з попереднім наданням номеру електронного рецепта.

 

Якщо Ви громадянин України, який законно в’їхав на територію Республіки Польща з 24 лютого 2022 року, Ви можете подати заяву на отримання номера PESEL у будь-якому органі влади ґміни (міське управління, районне управління міста). У Варшаві рекомендуємо скористатися пунктом, розташованим на Національному стадіоні, який на даний момент є найбільшим подібним пунктом.

 

Ви повинні подати заяву особисто в органі влади ґміни (міське управління, районне управління міста) у письмовій формі та з розбірливим підписом. Заяву може заповнити для Вас працівник відповідного органу на основі наданих Вами даних. Заяву від імені дитини, недієздатної або обмежено дієздатної особи може подати один із батьків, опікун, судовий опікун чи тимчасовий опікун.

 

До заяви необхідно додати фотографію (таку, яка потрібна в Польщі для ID-карток – фотографи повинні знати про ці вимоги). Коли Ви подасте заяву, з Вас візьмуть відбитки пальців.

 

Підтвердження особи буде здійснюватися на підставі: проїзного документа; Карти Поляка; іншого документу з фотографією, що дозволяє встановити Вашу особу; для осіб віком до 18 років також на підставі документу, що підтверджує народження; недійсного документу, якщо він дає змогу ідентифікувати особу; заяви, зробленої під загрозою кримінальної відповідальності за подання неправдивої інформації.

 

Подаючи заяву на номер PESEL, можна також отримати т. зв. надійний профіль. Це дозволить вам легко вирішувати багато офіційних справ через Інтернет і зберігати важливі документи, що стосуються Вас (наприклад, довідку про щеплення від COVID) на Вашому телефоні.

6. Czy mogę prowadzić w Polsce swój biznes? Чи можу я вести свій бізнес у Польщі?
Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy, który wjechał do Polski 24 lutego: Obywatel Ukrainy może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą jeśli  przebywa legalnie na terytorium Polski. Obowiązują go wówczas analogiczne przepisy jak dla obywateli polskich. Niezbędne jest posiadanie numeru PESEL.

 

Obywatel Ukrainy może tak długo wykonywać działalność gospodarczą jak długo jego pobyt jest legalny. Z chwilą ustania warunku „legalności pobytu” przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG.

 

Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy, który przebywał w Polsce przed 24 lutego: obowiązują Cię dotychczasowe zasady, które ewentualnie zostały dla Ciebie przedłużone (patrz pytanie 2).

 

Jeżeli nie jesteś obywatelem Ukrainy, ani jego małżonkiem: obowiązują Cię przepisy ogólne. Informacje o nich znajdziesz na dole tej strony.

Якщо Ви громадянин України або подружжя громадянина України, який прибув до Польщі 24 лютого: Громадянин України може займатися та вести підприємницьку діяльність, якщо він законно проживає на території Польщі. Тоді на нього поширюються ті самі положення, що й для громадян Польщі. Необхідно мати номер PESEL.

 

Громадянин України може займатися господарською діяльністю доти, доки його перебування є законним. Після припинення дії умови «законності перебування» підприємець підлягає викресленню з CEIDG.

 

Якщо Ви громадянин України, який перебував у Польщі до 24 лютого: Ви зобов’язані дотримуватись чинних правил, які, можливо, для Вас були продовжені (див. питання 2).

 

Якщо Ви не громадянин України або не його подружжя, то стосуються загальні правила: Ви знайдете інформацію про них внизу цієї сторінки.

7. Czy przysługuje mi bezpłatna opieka medyczna? Чи маю я право на безкоштовне медичне обслуговування?
Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy, który wjechał do Polski od 24 lutego:

 

Jesteś uprawniony do opieki medycznej, z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej.

 

Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy, który przebywał w Polsce przed 24 lutego: obowiązują Cię dotychczasowe zasady, które ewentualnie zostały dla Ciebie przedłużone (patrz pytanie 2).

 

Jeżeli nie jesteś obywatelem Ukrainy, ani jego małżonkiem: obowiązują Cię przepisy ogólne. Informacje o nich znajdziesz na dole tej strony.

Якщо Ви громадянин України або подружжя громадянина України, який в’їхав до Польщі з 24 лютого:

 

Ви маєте право на медичне обслуговування, за винятком санаторно-курортного лікування та санаторно-курортної реабілітації.

 

Якщо Ви громадянин України, який перебував у Польщі до 24 лютого: Ви зобов’язані дотримуватись чинних правил, які, можливо, для Вас були продовжені (див. питання 2).

 

Якщо Ви не громадянин України або не його подружжя: Ви знайдете інформацію про них внизу цієї сторінки.

8. Czy przysługuje mi prawo do refundacji leków? Чи маю я право на повернення витрат на ліки?
Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy, który wjechał do Polski od 24 lutego:

 

Tak. Jeśli obywatel Ukrainy przebywa legalnie w Polsce od 24 lutego 2022 r. to jest objęty bezpłatną opieką zdrowotną oraz refundacją leków. Przy czym dla realizacji recepty konieczne jest uzyskanie numeru PESEL (patrz pkt 5).

 

 

Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy, który przebywał w Polsce przed 24 lutego: obowiązują Cię dotychczasowe zasady, które ewentualnie zostały dla Ciebie przedłużone (patrz pytanie 2).

 

Jeżeli nie jesteś obywatelem Ukrainy, ani jego małżonkiem: obowiązują Cię przepisy ogólne. Informacje o nich znajdziesz na dole tej strony.

Якщо Ви громадянин України або подружжя громадянина України, який в’їхав до Польщі з 24 лютого:

 

Так. Якщо громадянин України з 24 лютого 2022 року проживає на території Польщі на законних підставах, на нього поширюється безкоштовне медичне обслуговування та повернення витрат на ліки. Однак, щоб отримати рецепт на ліки, необхідно отримати номер PESEL (див. пункт 5).

 

 

Якщо Ви громадянин України, який перебував у Польщі до 24 лютого: Ви зобов’язані дотримуватись чинних правил, які, можливо, для вас були продовжені (див. питання 2).

 

Якщо Ви не громадянин України або його подружжя: то стосуються загальні правила. Ви знайдете інформацію про них внизу цієї сторінки.

9. Czy powinienem występować w Polsce o udzielenie mi pozwolenia na pobyt czasowy albo ochrony międzynarodowej? Чи варто звертатися в Польщі для отримання дозволу на тимчасове проживання чи міжнародного захисту?
Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy, który wjechał do Polski od 24 lutego: Twój pobyt na terenie Polski jest legalny na podstawie art. 2 ust. 1 Specustawy. Specustawa w większości przypadków jest o wiele lepszą formą ochrony, niż jakiekolwiek inne rozwiązania, dając szersze uprawnienia i umożliwiając szybkie podjęcie legalnej pracy w Polsce. Ochrona ta będzie obejmowała Cię przez 18 miesięcy, od dnia, w którym przekroczyłeś granicę polsko-ukraińską. Jeżeli będziesz chciał pozostać w Polsce dłużej, wówczas możesz ubiegać się o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce w uproszczonym trybie wynikającym z art. 38 Specustawy. Taki wniosek możesz złożyć po najwcześniej po upływie 9 miesięcy Twojego pobytu w Polsce, ale nie później, niż przed upływem 18 miesięcy od dnia, w którym wjechałeś do Polski.

 

Niezależnie od tego przysługuje Ci prawo wystąpienia o ochronę międzynarodową na zasadach ogólnych (tak jak obywatelom innych krajów i bezpaństwowcom). Informacje o zasadach ogólnych znajdziesz na dole tej strony. Pamiętaj jednak, że złożenie wniosku o ochronę międzynarodową sprawi, że nie będziesz mógł korzystać z uprawnień wynikających ze Specustawy (np. uzyskanie zezwolenia na pracę może być utrudnione).

 

 

Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy, który przebywał w Polsce przed 24 lutego: obowiązują Cię dotychczasowe zasady, które ewentualnie zostały dla Ciebie przedłużone (patrz pytanie 2). Jeżeli jednak nie możesz bezpiecznie wrócić do kraju, może być uzasadnione złożenie np. wniosku o ochronę międzynarodową.

 

Jeżeli nie jesteś obywatelem Ukrainy, ani jego małżonkiem: obowiązują Cię przepisy ogólne. Informacje o nich znajdziesz na dole tej strony.

Якщо Ви громадянин України або подружжя громадянина України, який в’їхав до Польщі з 24 лютого: Ваше перебування в Польщі є законним відповідно до ст. 2 ч. 1 Спеціального закону. У більшості випадків Спеціальний закон є значно кращою формою захисту, ніж будь-які інші юридичні інструменти, який надає Вам ширші повноваження та дає змогу швидко почати легально працювати в Польщі. Цей захист буде охоплювати Вас протягом 18 місяців з дня перетину польсько-українського кордону. Якщо Ви бажаєте залишитися в Польщі довше, Ви можете подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання в Польщі за спрощеною процедурою, що випливає зі ст. 38 Спеціального закону. Ви можете подати таку заяву не раніше ніж через 9 місяців перебування в Польщі, але не пізніше 18 місяців від дати в’їзду в Польщу.

 

Незвжаючи на це, Ви маєте право звертатися за міжнародним захистом на загальних умовах (як і громадяни інших країн та особи без громадянства). Інформацію про загальні правила можна знайти внизу цієї сторінки. Однак пам’ятайте, що подання заяви про міжнародний захист не дозволить Вам скористатися повноваженнями, передбаченими Спеціальним законом (наприклад, отримати дозвіл на роботу може бути важко).

 

 

Якщо Ви громадянин України, який перебував у Польщі до 24 лютого: Ви зобов’язані дотримуватись чинних правил, які, можливо, для вас були продовжені (див. питання 2). Однак, якщо Ви не можете безпечно повернутися в країну, можуть існувати підстави для подання , наприклад, заяви про міжнародний захист.

 

Якщо Ви не є громадянином України або його подружжям: щодо Вас стосуються загальні правила. Ви знайдете інформацію про них внизу цієї сторінки.

10. Czy mogę wyjechać z Polski do innego kraju UE? Czy nadanie numeru PESEL uniemożliwia mi wyjazd z Polski? Чи можу я виїхати з Польщі в іншу країну ЄС? Чи заважає мені виїхати з Польщі надання номеру PESEL?
Nadanie numeru PESEL nie utrudnia Ci ani nie uniemożliwia podróżowania. PESEL nie ma na to żadnego wpływu.

 

Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy, który wjechał do Polski od 24 lutego: masz prawo podróżować po całej Strefie Schengen, o ile posiadasz przy sobie odpowiednie dokumenty potwierdzające tożsamość, nie dłużej niż przez 90 dni. Jeżeli jednak opuścisz Polskę na dłużej niż 1 miesiąc, utracisz uprawnienia wynikające ze Specustawy.

Ponadto masz prawo do ochrony tymczasowej na podstawie Decyzji Rady UE na terenie każdego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy, który przebywał w Polsce przed 24 lutego: obowiązują Cię dotychczasowe zasady, przy czym:

-jeżeli Twoja wiza krajowa uległa automatycznemu przedłużeniu do dnia 31 grudnia 2022 r. na podstawie art. 42 Specustawy, to w okresie przedłużenia okresu pobytu oraz okresu ważności nie uprawnia ona do przekroczenia granicy;

-jeżeli Twoja karta pobytu uległa automatycznemu przedłużeniu o 18 miesięcy na podstawie art. 42 Specustawy, to w okresie przedłużenia jej ważności nie uprawnia ona do przekroczenia granicy.

 

Jeżeli nie jesteś obywatelem Ukrainy, ani jego małżonkiem: obowiązują Cię przepisy ogólne. Informacje o nich znajdziesz na dole tej strony.

Надання номера PESEL не ускладнює та не унеможливлює подорож. PESEL не має на це впливу.

 

Якщо Ви громадянин України або подружжя громадянина України, який в’їхав до Польщі з 24 лютого: Ви маєте право подорожувати по всій Шенгенській зоні за умови наявності з собою відповідних документів, що посвідчують особу. Однак, якщо Ви залишите Польщу більше ніж на 1 місяць, Ви втратите свої повноваження відповідно до Спеціального закону.

Крім того, Ви маєте право на тимчасовий захист на підставі рішення Ради ЄС на території кожної з держав-членів Європейського Союзу.

 

Якщо Ви громадянин України, який перебував у Польщі до 24 лютого: стосуються чинні правила, однак:

– якщо Ваша національна віза була автоматично продовжена до 31 грудня 2022 року відповідно до ст. 42 Спеціального закону, він не дає вам права перетинати кордон під час продовження терміну перебування та строку дії;

– якщо Ваша картка проживання була автоматично продовжена на 18 місяців відповідно до ст. 42 Спеціального закону, то протягом періоду її  дії вона не дає права перетинати кордон.

 

Якщо Ви не громадянин України або не його подружжя: то Вас стосуються загальні положення. Ви знайдете інформацію про них внизу цієї сторінки.

 

Informacje o przepisach ogólnych oraz dalsze informacje szczegółowe znaleźć można na stronach uznanych organizacji pozarządowych, np. https://ukraina.interwencjaprawna.pl/

 

UA_PL