Doskonalenie zawodowe
14.02.2024 /

Legitymacje do odbioru dla adwokatów i prawników zagranicznych z UE

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że odbiór legitymacji adwokackich w biurze ORA w Warszawie (pokój nr 1) jest możliwy od poniedziałku do piątku wyłącznie w godzinach 15:00 – 16:00.

Lista legitymacji gotowych do odbioru:

Zgodnie z § 2  uchwały NR 269/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia
8 grudnia 2022 r.:

(…)

5. Adwokat, któremu wydano legitymację w związku ze zmianą danych w niej zawartych, jest zobowiązany zwrócić okręgowej radzie adwokackiej tej izby, której jest członkiem, legitymację zawierającą nieaktualne dane, najpóźniej w chwili odbioru nowej legitymacji.

6. Adwokat jest zobowiązany zwrócić właściwej okręgowej radzie adwokackiej legitymację
w terminie 7 dni, licząc od dnia wykonalności:

a) uchwały o uznaniu za trwale niezdolnego do wykonywania zawodu adwokata,

b) orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu,

c) orzeczenia kary zawieszenia w czynnościach zawodowych albo tymczasowego zawieszenia w wykonywaniu czynności zawodowych,

d) uchwały o zawieszeniu w wykonywaniu czynności zawodowych,

e) orzeczenia o wydaleniu z adwokatury,

f) orzeczenia środka zapobiegawczego, środka probacyjnego lub środka karnego skutkującego zakazem wykonywania zawodu adwokata.

7. Osoba skreślona z listy adwokatów jest zobowiązana zwrócić legitymację adwokacką właściwej okręgowej radzie adwokackiej w terminie 7 dni, licząc od dnia wykonalności uchwały o skreśleniu jej z listy adwokatów.

8. W wypadkach, o których mowa w ust. 6–7 legitymacja adwokacka traci ważność w dniu wykonalności odpowiednio uchwał lub orzeczeń tam wymienionych.

Uchwała NRA nr 269 2022 w spr. legitymacji