29.04.2021 / Wiadomości

Zebranie adwokatów emerytów i rencistów w celu wyboru delegatów na Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie

W dniu 4 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00 odbędzie się w trybie zdalnym zebranie adwokatów emerytów i rencistów, w celu wyboru delegatów na Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie w dniu 29 maja br.

Serdecznie zachęcamy wszystkich uprawnionych do udziału w spotkaniu i kandydowaniu na funkcję delegata. 

Dodatkowe informacje:

  • Zgodnie z art. 81 ustawy – Prawo o adwokaturze:

„Nie mogą być wybrani delegatami adwokaci, którzy:

  • w okresie 3 lat, licząc wstecz od daty zebrania wyborczego, byli prawomocnie skazani na karę nagany lub karę pieniężną, lub
  • w okresie 6 lat licząc wstecz od daty zebrania wyborczego byli prawomocnie skazani na karę zawieszenia w czynnościach zawodowych”.
  • Zgodnie z § 5 tiret trzeci Regulaminu „Zebrani wybierają delegatów w stosunku 1 delegat na 5 uczestniczących w zebraniu w okręgowych izbach adwokackich liczących powyżej 300 adwokatów nie wykonujących zawodu”.
  • Zgodnie z § 4 Regulaminu „Wybory odbywają się w drodze głosowania tajnego przy nieograniczonej liczbie kandydatów”.  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842, ze zm.)  w zw. z § 5 tiret trzeci Regulaminu w sprawie zasad wyboru delegatów adwokatów niewykonujących zawodu na zgromadzenia izb adwokackich, uprzejmie informuję, że możliwe jest dokonanie wyboru maksymalnie 66 delegatów na zgromadzenie Izby.

Informacji o osobach, które mogą być kandydatami na delegatów na Zgromadzenie Izby można poszukiwać pod adresem internetowym: 

https://www.ora-warszawa.com.pl/em

Aby udział każdego uprawnionego mógł zostać zrealizowany konieczne jest posiadanie aktywnego adresu mailowego, na który zostanie przesłany link, login i hasło do logowania do systemu oraz aktywny numer telefonu komórkowego, na który przesłany zostanie kod potrzebny do logowania.

Uzupełnienia można dokonać samodzielnie w Panelu Adwokata. W razie problemów należy skontaktować się z działem Osobowym Adwokatów (dzial.osobowy@ora-warszawa.com.pl) lub Działem IT Biura ORA (it@ora-warszawa.com.pl). 

Dostęp do panelu adwokata: https://panel.e-soa.pl/

Jeżeli jest to Państwa pierwsze logowanie prośba o skorzystanie z opcji „Pierwsze logowanie” https://panel.e-soa.pl/dostep.php