07.02.2020 / Wiadomości

Wizyta Dziekana ORA w Warszawie na Słowacji i udział w Bratislava Legal Forum 2020

W dniach 5-7 lutego br. Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak odbywa wizytę w Bratysławie, na zaproszenie adwokatury słowackiej. To efekt popisanej w ubiegłym roku umowy partnerskiej między Słowacką Izbą Adwokacką a Izbą Adwokacką w Warszawie. Celem wizyty był także udział w Bratislava Legal Forum 2020 i sesji plenarnej poświęconej zagadnieniu roli adwokata jako strażnika rządów prawa, podczas której Dziekan ORA wygłosił wykład na temat roli adwokatów w systemie ochrony praw człowieka.

Udział w konferencji poprzedziły spotkania z Prezydentem Słowackiej Izby Adwokackiej Tomasem Borecem, Wicedziekanem tej Izby Ondrejem Laciakiem, a także prezydentem CCBE Ranko Pelicarić’em. Dyskutowane podczas tych roboczych spotkań tematy związane były z rolą adwokatów w kryzysie praworządności w krajach Europy Środkowo – Wschodniej, rolą samorządów zawodów prawniczych w zachodzących w tych krajach niepokojących procesach w wymiarze sprawiedliwości, edukacji prawnej społeczeństwa oraz rolą międzynarodowego środowiska prawniczego w trosce o rządy prawa i bezpieczeństwo adwokatów w wykonywaniu ich czynności.

W Bratislava Legal Forurm 2020 na Uniwersytecie w Bratysławie wzięło udział wielu wybitnych europejskich praktyków prawa i profesorów prawa zarówno z uniwersytetów słowackich, jak również z całej Europy. Polskim akcentem w ramach Forum była obecność m. in. prof. Bronisława Sitka z Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz adw. Mikołaja Pietrzaka, Dziekana ORA w Warszawie.

W swoim wystąpieniu Dziekan ORA w Warszawie wskazał m. in na prawo do niezależnego i niezwisłego sądu jak fundamentalne prawo człowieka, bez którego pozostałe prawa mogą pozostać nieegzekwowalne i mieć jedynie iluzoryczny charakter w praktyce.

Podkreślił także, iż niezależność adwokata jest gwarantem rzeczywistej ochrony praw i wolności jego klientów w każdej sprawie.

By efektywnie służyć pomocą prawną adwokat musi cechować się niezależnością indywidualną, o której często mówimy, używając słowa „odwaga. Musi potrafić odważnie bronić praw i wolności swoich klientów, czy to w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych, podatkowych czy innych. By zabezpieczyć tę niezbędną indywidualną niezależność konieczna jest niezależność ustrojowa, ta zaś wymaga istnienie niezależnego, silnego samorządu, umocowanego ustawowo i wyposażonego w niezależne sądownictwo dyscyplinarne. Tak wyposażona adwokatura stanowi krytyczny element systemu ochrony praw i wolności. Tak wyposażona adwokatura może stać na straży rządów prawa w obronie społeczeństwa przed arbitralnym stosowaniem władzy publicznej – podkreślał m. in. w swoim wystąpieniu Dziekan ORA w Warszawie.