03.11.2021 / Wiadomości

Wezwanie Trójkąta Weimarskiego Adwokatur do poszanowania postanowień Konstytucji RP, prawa europejskiego oraz do wykonania wcześniejszych orzeczeń TSUE i ETPC

W dniu 3 listopada 2021 r. został opublikowany list Trójkąta Weimarskiego Adwokatur podpisany przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaja Pietrzaka, Prezydent Niemieckiej Izby Adwokackiej adw. Edith Kindermann oraz Dziekana Paryskiej Izby Adwokackiej adw. Oliviera Cousia. Zachęcamy do zapoznania się z nim.

„Jako prawnicy wspólnie wyrażamy nasze najgłębsze obawy związane z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego RP z dnia 7 października 2021 r., sygn. K 3/21. Polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że postanowienia Traktatu o Unii Europejskiej – jeśli są interpretowane w szczególny sposób – są niezgodne z Konstytucją RP.

Decyzja ta jest atakiem na jedną z fundamentalnych zasad prawa UE, zgodnej z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: pierwszeństwa prawa UE. Wpływa to zarówno na kompetencje TSUE zapewniające pełną skuteczność prawa unijnego, jak i na kompetencje polskich sądów do działania zgodnie z prawem unijnym i egzekwowania jego zasad. Uważamy, iż dalszymi działaniami polskiego rządu będzie atak na prawa człowieka, praworządność i niezależność sądownictwa.

Uważamy, że orzeczenie zostało wydane przez bezprawny „sąd”, w którego skład wchodzą osoby niebędące sędziami Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ zostały powołane na swoje stanowiska z naruszeniem polskiego prawa, Konstytucji RP oraz naruszeniem art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Ponadto orzeczenie naraża sędziów, którzy nadal przestrzegaliby Konstytucji RP i zasady lojalnej współpracy zapisanej w art. 4 ust. 3 TUE, na ryzyko dalszych sankcji dyscyplinarnych, a nawet karnych.

W związku z powyższym Trójkąt Weimarski Adwokatur:

  1. wzywa polski rząd do poszanowania postanowień Konstytucji RP, prawa europejskiego i unijnego oraz do wykonania wcześniejszych orzeczeń TSUE, w tym decyzji z dnia 2 marca 2021 r. (C-824/18), decyzji z dnia 14 lipca 2021 r. (C-204/21), postanowienie z dnia 15 lipca 2021 r. (C-791/19) oraz wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 maja 2021 r. Xero Flor w Polsce sp. z o.o. ogród zoologiczny. v. Polska (4907/18) w sprawie nielegalnego składu Trybunału Konstytucyjnego;
  2. zachęca wszystkich prawników w Polsce do poszanowania postanowień Konstytucji RP, prawa europejskiego i unijnego oraz uwzględniania w codziennej działalności zawodowej wszelkich wniosków wynikających z ww. orzeczeń TSUE i ETPC;
  3. wzywa społeczność europejską, w tym media, do przyjrzenia się działaniom polskiego rządu w odniesieniu do zmian w systemie sądownictwa i praworządności oraz do wspierania Polaków w ich walce o obronę praworządności.”

Statement of the Weimar Triangle of Lawyers on the decision of the Constitutional Tribunal of the Republic of Poland dated 7 Octobre 2021