Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
22.11.2018 / Wiadomości

Stanowisko ORA w Warszawie z dnia 21 listopada br.

 Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem ORA w Warszawie z dnia 21 listopada br.

STANOWISKO Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 21 listopada 2018 r.

Adwokatura Polska od 100 lat bierze czynny udział we współtworzeniu wymiaru sprawiedliwości i systemu praw i wolności obywatelskich. Adwokaci i aplikanci adwokaccy na co dzień występują w tysiącach rozpraw sądowych we wszystkich sądach w Polsce, spędzając większą część swojego życia na salach sądowych. Adwokaci i aplikanci adwokaccy mają bezpośredni kontakt z podsądnymi, wielokrotnie są jedynymi osobami, które w przystępny sposób mogą wyjaśnić zawiłości skomplikowanych i często niezrozumiałych rozstrzygnięć sądowych, tryb procedowania i przyczyny opóźnień. Często mimowolnie jesteśmy więc jako uczestnicy sporów sądowych rzecznikami wymiaru sprawiedliwości i sądów.

Należytemu reprezentowaniu obywateli w ich sprawach sprzyja dobra atmosfera pracy, która – niezależnie od poziomu emocji i skomplikowania sprawy – winna towarzyszyć każdej czynności procesowej z udziałem stron. Od uczestników postępowania sądowego, w szczególności od biorących w nim udział profesjonalistów (adwokatów, radców pranych, sędziów, prokuratorów) słusznie wymaga się przede wszystkim wzajemnego szacunku.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie dostrzega problem występujący w licznych postępowaniach sądowych związany z brakiem szacunku niektórych uczestników postępowania, z wprowadzaniem przez profesjonalistów napiętej i niezdrowej atmosfery w trakcie czynności procesowych, zaostrzającej wielokrotnie spór pomiędzy stronami procesu i w końcu z uzewnętrznianiem wzajemnych pretensji i ocen pozamerytorycznych w orzeczeniach sądowych czy też pismach procesowych.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie z niepokojem odnotowuje – niestety coraz częstsze – niedopuszczalne krytykowanie w sposób personalny pracy pełnomocnika procesowego przez innego pełnomocnika procesowego, innych uczestników postępowania lub przez Sąd. Szczególnie niedopuszczalne jest w ocenie ORA w Warszawie krytykowanie w sposób osobisty pracy pełnomocników w pisemnych lub ustnych motywach orzeczeń sądowych, a z taką postawą niestety spotykamy się coraz częściej. Każda z tych postaw może podrywać zaufanie Klienta do jego procesowego reprezentanta i jednocześnie uchybiać powadze Sądu.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wskazuje, iż rolą Sądu jest rozstrzyganie sporów i wydawanie wyroków, a rolą Adwokata i aplikanta adwokackiego reprezentowanie interesu prawnego klienta i dostarczanie Sądowi argumentów za korzystnym dla klienta rozstrzygnięciem. Używanie w tym kontekście argumentów deprecjonujących pełnomocnika, w miejsce uprawnionych twierdzeń lub argumentów merytorycznych, nie służy powadze wymiaru sprawiedliwości i ostatecznie wpływa negatywnie na wizerunek i społeczne zaufanie, jakim powinni się cieszyć przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości.