09.08.2020 / Wiadomości

Stanowisko ORA w Warszawie dotyczące pełnej realizacji prawa do obrony osób zatrzymanych

Poniżej publikujemy stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 09.08 br. dotyczące pełnej realizacji prawa do obrony osób zatrzymanych.

W związku z zajściami jakie miały miejsce w Warszawie w dniach 7 oraz 8 sierpnia 2020 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie apeluje do przedstawicieli zarówno władzy ustawodawczej, wykonawczej jak i sądowniczej o wprowadzenie regulacji prawnych w pełni realizujących prawo do obrony od momentu zatrzymania osoby podejrzewanej o popełnienie przestępstwa.

Podstawowym elementem prawa do obrony jest prawo do pomocy prawnej już na wczesnym etapie zatrzymania. To prawo winno być realizowane poprzez zapewnienie każdej osobie udziału obrońcy w najwcześniejszych czynnościach procesowych,  w tym poprzez udzielanie informacji o sytuacji klienta. Jako niewłaściwe oceniamy fakt, ze nadal na zatrzymanym spoczywa konieczność podania numeru telefonu do obrońcy i nie zapewnia się na tym etapie dostępu do adwokata w sposób efektywny.

Apelujemy do niezawisłych i bezstronnych sędziów o stosowną ocenę czynności procesowych Policji przeprowadzanych bez poszanowania prawa do obrony i nie zapewnienia dostępu do adwokata na wczesnym etapie postępowania.

Przypominamy, że już przeszło rok temu, w maju 2019 r. minął termin w którym Polska była zobowiązana implementować do porządku prawnego dyrektywę w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym oraz dla osób, których dotyczy europejski nakaz aresztowania. Zgodnie z tą dyrektywą podstawowym prawem osoby zatrzymanej jest możliwość uzyskania pomocy obrońcy z urzędu jeszcze przed pierwszym przesłuchaniem, czy to przez Policję, czy przez prokuratora

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraża stanowczy sprzeciw wobec tych działań Policji, które utrudniały lub uniemożliwiały dostęp obrońców do osób zatrzymanych. Pojawiające się w przestrzeni publicznej insynuacje, jakoby adwokaci mieli „odbić” osoby zatrzymane wskazują na całkowite niezrozumienie roli obrońcy w systemie wymiaru sprawiedliwości.

Dziękujemy wszystkim adwokatkom i adwokatom oraz aplikantkom i aplikantom adwokackim, którzy bezinteresownie do przez cały okres trwania zatrzymań angażowali się w pomoc osobom zatrzymanym, dając świadectwo tego, że można na Adwokaturę zawsze liczyć.