Wiadomości
25.01.2018 / Wiadomości

Sprawozdanie o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w 2017 roku

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego,

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przypomina, iż zgodnie z § 2 Uchwały nr 49/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”, obowiązkiem doskonalenia zawodowego objęci są wszyscy adwokaci wykonujący zawód i prawnicy zagraniczni z UE, z wyjątkiem adwokatów, którym nadano stopień naukowy doktora habilitowanego.

Adwokaci objęci ww. obowiązkiem zobowiązani są, w terminie do końca lutego każdego roku, złożyć właściwej okręgowej radzie adwokackiej sprawozdanie o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w roku poprzednim.

Termin złożenia sprawozdania za rok 2017 upływa z dniem 28 lutego 2018 roku.

Jednocześnie Komisja Doskonalenia Zawodowego przypomina, że obowiązek złożenia sprawozdania obejmuje także adwokatów, którzy rozpoczęli wykonywanie zawodu bądź też zaprzestali jego wykonywania w trakcie trwania 2017 r. Obowiązek składania sprawozdania nie dotyczy adwokatów niewykonujących zawodu przez cały 2017 rok.

Z poważaniem,
/-/adw. dr hab. Zbigniew Banaszczyk
Przewodniczący
Komisji Doskonalenia Zawodowego